Νόμος 3164/03 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Προθεσμίες - Ποινικές ρήτρες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε κάθε σύμβαση του άρθρου 1 καθορίζεται συνολική προθεσμία για την περάτωση από τον ανάδοχο του αντικειμένου της σύμβασης και εφόσον απαιτείται και τμηματικές προθεσμίες. Η μη τήρηση των προθεσμιών με υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται σε βάρος του και υπέρ του εργοδότη την επιβολή ποινικής ρήτρας, που υπολογίζεται ανά ημέρα καθυστέρησης. Το δικαίωμα του εργοδότη να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο δεν αποκλείεται.

 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται τα όρια των ποινικών ρητρών και η διαδικασία επιβολής τους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

 

2. Οι προθεσμίες της προηγούμενης παραγράφου μπορούν να παρατείνονται από τον εργοδότη, αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει την εργασία του προς εκπλήρωση της παροχής του για επιπλέον διάστημα, όχι μεγαλύτερο του ενός τρίτου της συνολικής προθεσμίας που προβλέπεται από τη σύμβαση και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών. Στη συνολική προθεσμία υπολογίζονται και οι παρατάσεις που χορηγήθηκαν μετά από αίτηση του αναδόχου μέσα στην αρχική συνολική προθεσμία και δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητά του. Αν η καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη από το ως άνω όριο, η παράταση μπορεί να χορηγηθεί ύστερα από αίτηση ή συναίνεση του αναδόχου, και μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.