Νόμος 3164/03 - Άρθρο 24

Άρθρο 24


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε περίπτωση υπερημερίας του εργοδότη ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή των νόμιμων υποχρεώσεών του, ο ανάδοχος δικαιούται αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 10.

 

2. Ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη λύση της σύμβασης, εάν η καθυστέρηση που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του υπερβεί το χρονικό όριο που ορίζεται στα τρία πρώτα εδάφια της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου.

 

3. Δικαίωμα λύσης της σύμβασης έχει ο ανάδοχος και στην περίπτωση διακοπής της παροχής των υπηρεσιών του, συνεπεία εντολής ή υπερημερίας του εργοδότη, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου, που αρχίζει από την κοινοποίηση της εντολής περί διακοπής ή προκειμένου περί διακοπής που οφείλεται σε υπερημερία του εργοδότη, από την ημέρα επίδοσης σε αυτόν από τον ανάδοχο δήλωσης για τη διακοπή των εργασιών.

 

4. Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται και στην περίπτωση κατά την οποία η έναρξη της παροχής των υπηρεσιών, μετά από την υπογραφή της σύμβασης, καθυστερήσει περισσότερο από τρεις μήνες λόγω υπερημερίας του εργοδότη. Η σύμβαση μπορεί να ορίζει άλλο διάστημα.

 

5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 22, της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου και των παραγράφων 2, 3 και 8 του παρόντος, οι συμβάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 λύονται αυτοδικαίως, εφόσον παρέλθει ο χρόνος για τον οποίο συνήφθηκαν.

 

6. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 22, της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου και των παραγράφων 2, 3 και 7 του παρόντος, οι συμβάσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 λύονται με την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, όπως ορίζεται στο επόμενο άρθρο.

 

7. Σε περίπτωση σύμβασης εκπόνησης μελέτης που η εκπλήρωση της παροχής του αναδόχου προβλέπεται κατά στάδια, ο εργοδότης, εφόσον τούτο προβλέπεται από τη σύμβαση, δικαιούται να διακόψει τις εργασίες μετά από την ολοκλήρωση οποιουδήποτε σταδίου και να λύσει τη σύμβαση χωρίς αποζημίωση του αναδόχου. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης κατά τη διάρκεια εκπόνησης οποιουδήποτε σταδίου, ο ανάδοχος δικαιούται αποζημίωση για τις εργασίες ολοκλήρωσης του σταδίου που δεν εκτελέστηκαν, το ύψος της οποίας καθορίζεται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 10.

 

8. Σε περίπτωση σύμβασης της παραγράφου 3 του άρθρου 1, ο εργοδότης, εφόσον τούτο προβλέφθηκε στην προκήρυξη, δικαιούται να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών, καταβάλλοντας αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 10.

 

9. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος ασκήσει το δικαίωμα λύσης της σύμβασης σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4, η λύση της σύμβασης μπορεί να ματαιωθεί και η σύμβαση να συνεχιστεί, εφόσον αυτός συναινεί, με την επιφύλαξη του δικαιώματος αποζημίωσής του.

 

Η αποζημίωση καθορίζεται ανάλογα με τις θετικές ζημίες του αναδόχου κατά το χρόνο της διακοπής ή καθυστέρησης έναρξης της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προεδρικό διάταγμα της επόμενης παραγράφου.

 

10. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζονται η αποζημίωση που δικαιούται ο ανάδοχος στις περιπτώσεις υπερημερίας του εργοδότη, λύσης ή διακοπής της σύμβασης και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.