Νόμος 3164/03 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παραλαβή της μελέτης στις συμβάσεις εκπόνησης μελετών πραγματοποιείται, μετά την έγκριση των σταδίων της μελέτης που περιλαμβάνει η σύμβαση, με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής και με την έκδοση βεβαίωσης για τη συμμόρφωση του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

 

2. Η παραλαβή της μελέτης επί συμβάσεων σύνθετων μελετών πραγματοποιείται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, μετά την έγκριση των επί μέρους κατηγοριών και σταδίων μελετών που περιλαμβάνει η σύμβαση και μετά την έκδοση βεβαίωσης για τη συμμόρφωση του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

 

3. Η προθεσμία μέσα στην οποία συντελείται η έγκριση και παραλαβή της μελέτης για τις συμβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι τρεις μήνες από την υποβολή πλήρων των μελετών που προβλέπονται από τη σύμβαση. για τις συμβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2, η προθεσμία μέσα στην οποία συντελείται η έγκριση και παραλαβή είναι πέντε μήνες από την υποβολή πλήρων όλων των μελετών που προβλέπονται από τη σύμβαση.

 

4. Αν δεν γίνει παραλαβή μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο, η μελέτη θεωρείται ότι έχει παραληφθεί εφόσον παρέλθουν δύο μήνες από την υποβολή αίτησης του αναδόχου για την παραλαβή. Η αίτηση αυτή μπορεί να υποβληθεί μετά την εκπνοή των προθεσμιών που προβλέπονται στην παράγραφο 3.

 

5. Επιτρέπεται, εφόσον δεν απαγορεύεται από τη σύμβαση, να παραληφθεί ύστερα από αίτηση του αναδόχου μελέτη αυτοτελούς τμήματος έργου που εκπονήθηκε ή επί μέρους κατηγορίας ή σταδίου αυτής.

 

6. Η παραλαβή του αντικειμένου των λοιπών συμβάσεων γίνεται όπως ορίζεται στις συμβάσεις αυτές.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.