Νόμος 3164/03 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Εμπειρογνώμονες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε περιπτώσεις ειδικών ή μεγάλων έργων υποδομής ή έργων στα οποία εφαρμόζονται μη διαδεδομένες ειδικές μέθοδοι μελέτης και κατασκευής, ιδίως σε θέματα ασφάλειας ή αντιμετώπισης και αποτροπής κινδύνου, κατά τα οριζόμενα πιο κάτω, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναθέτει απευθείας σε έναν ή περισσότερους Εμπειρογνώμονες, με σύμβαση της παραγράφου 3 του άρθρου 1, την υποστήριξη των υπηρεσιών του εργοδότη. Αν η συμβατική αμοιβή ισούται ή υπερβαίνει το όριο υποχρεωτικής εφαρμογής του προεδρικού διατάγματος 346/1998, απαιτείται να συντρέχουν και οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων β ή δ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του διατάγματος αυτού.

 

2. Η αναγκαιότητα ανάθεσης τέτοιων καθηκόντων αποφασίζεται από την αναθέτουσα αρχή ύστερα από εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου, στις εξής, ιδίως, περιπτώσεις:

 

α) για έργα πολύ μεγάλης κλίμακας, η πολυπλοκότητα των οποίων απαιτεί την ιδιαίτερη υποστήριξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

β) για εξειδικευμένα έργα, για τα οποία η διαθέσιμη εμπειρία είναι μικρή.

γ) για έργα που εμφανίζουν σημαντικές αβεβαιότητες ή ιδιαίτερες κατασκευαστικές δυσχέρειες ή υψηλή επικινδυνότητα.

δ) για έργα από τα οποία μπορεί να προκύψουν ιδιαίτερα σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

 

3. Εμπειρογνώμονες μπορούν να ορίζονται επιστήμονες εγνωσμένου κύρους και φήμης και μεγάλης εμπειρίας στις υπηρεσίες που ανατίθενται με τη σύμβαση, χωρίς να απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 5.

 

4. Η σύναψη της σύμβασης της παραγράφου 1 γίνεται μετά από απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Κάθε σύμβαση με Εμπειρογνώμονα μπορεί να λυθεί οποτεδήποτε μονομερώς και αζημίως για τον εργοδότη. Με την απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να ορίζεται ότι στην περίπτωση που ανατίθενται καθήκοντα Εμπειρογνώμονα σε περισσότερους, η γνώμη τους διατυπώνεται συλλογικά. Στην περίπτωση αυτή, ο σχετικός όρος τίθεται υποχρεωτικά και στη σύμβαση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.