Νόμος 3164/03 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Διοικητική επίλυση διαφορών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει ένσταση κατά των πράξεων ή παραλείψεων της διευθύνουσας υπηρεσίας που απευθύνεται στην Προϊσταμένη Αρχή και κατατίθεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

 

Η ένσταση ασκείται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την κοινοποίηση της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης, εκτός αν σε ειδικές περιπτώσεις ορίζεται διαφορετικά στο νόμο αυτόν ή στα προεδρικά διατάγματα και τις υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται με εξουσιοδότησή του.

 

Η παράλειψη θεωρείται ότι συντελέσθηκε μετά την άπρακτη παρέλευση της τυχόν οριζόμενης στο νόμο ή τη σύμβαση ρητής προθεσμίας προς ενέργεια και, αν δεν ορίζεται συγκεκριμένη προθεσμία, μετά την άπρακτη παρέλευση τριμήνου από την υποβολή σχετικού αιτήματος του αναδόχου.

 

2. Η υποβολή της ένστασης μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικώς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του νόμου 2672/1998 (ΦΕΚ 290/Α/1998), καθώς και ταχυδρομικώς. Στις περιπτώσεις αυτές για το εμπρόθεσμο της ένστασης λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παραλαβής της.

 

3. Η Προϊσταμένη Αρχή υποχρεούται να εκδώσει την απόφασή της μέσα σε δύο μήνες από την υποβολή της ένστασης. Αν η ένσταση απορριφθεί εν μέρει ή στο σύνολό της ή αν παρέλθει άπρακτη η δίμηνη προθεσμία, ο ανάδοχος μπορεί να ασκήσει αίτηση θεραπείας σε προθεσμία τριών (3) μηνών, από την κοινοποίηση της απόφασης ή από την άπρακτη πάροδο της διμήνου προθεσμίας. Η έκδοση ή κοινοποίηση απόφασης επί της ενστάσεως μετά την πάροδο της διμήνου προθεσμίας δεν μεταθέτει την έναρξη της ανωτέρω προθεσμίας για την άσκηση αίτησης θεραπείας.

 

Αίτηση θεραπείας ασκείται επίσης και κατά αποφάσεων, πράξεων ή παραλείψεων της Προϊσταμένης Αρχής ή του κυρίου του έργου, εφόσον με αυτές δημιουργείται για πρώτη φορά διαφωνία. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, δεν απαιτείται να προηγηθεί ένσταση και η τρίμηνη ανατρεπτική προθεσμία για την άσκηση της αίτησης θεραπείας αρχίζει από την κοινοποίηση της απόφασης ή της πράξης στον ανάδοχο. για την προσβολή των παραλείψεων της Προϊσταμένης Αρχής ή του κυρίου του έργου εφαρμόζεται η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1.

 

4. Η αίτηση θεραπείας απευθύνεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή στον καθ' ύλην αρμόδιο Υπουργό ή στο όργανο του Εργοδότη, που με ειδική διάταξη είναι αρμόδιο να αποφαίνεται επί αιτήσεων θεραπείας και ασκείται με επίδοση από δικαστικό επιμελητή στον Υπουργό ή στο αρμόδιο για την έκδοση της απόφασης όργανο και κοινοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία στην Προϊσταμένη Αρχή.

 

5. Αίτηση θεραπείας μπορεί να ασκήσει και ο κύριος του έργου, εφόσον δεν είναι το Δημόσιο. Αναρμόδιος να αποφανθεί σε αιτήσεις θεραπείας του αναδόχου είναι ο κύριος του έργου ή όργανό του, στις αιτήσεις θεραπείας που ασκούνται από τον κύριο του έργου αποφασίζει πάντοτε ο Υπουργός που ασκεί εποπτεία στον κύριο του έργου και αν δεν προβλέπεται εποπτεία, αποφασίζει ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

6. Αν η αναθέτουσα αρχή δεν είναι το Δημόσιο, αντίγραφο της αίτησης θεραπείας υποβάλλεται μέσα στις προθεσμίες της παραγράφου 3 και στον αντισυμβαλλόμενο, διαφορετικά η αίτηση θεραπείας θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε. Πριν από την εξέταση της αίτησης θεραπείας καλείται αυτός που την άσκησε να προσκομίσει στο όργανο που είναι αρμόδιο για την έκδοση απόφασης τα στοιχεία που αποδεικνύουν την εμπρόθεσμη υποβολή της και στον αντισυμβαλλόμενό του. Ο αντισυμβαλλόμενος μέσα σε προθεσμία ενός μηνός μπορεί να υποβάλει στο όργανο που είναι αρμόδιο για την έκδοση απόφασης τις τυχόν αντιρρήσεις του στην αίτηση θεραπείας. Η παράλειψη υποβολής αντιρρήσεων δεν δημιουργεί τεκμήριο αποδοχής των όσων προβάλλονται στην ένσταση ή την αίτηση θεραπείας, τα οποία ο αντισυμβαλλόμενος μπορεί να αποκρούσει για πρώτη φορά στο Δικαστήριο.

 

7. Η απόφαση σε κάθε αίτηση θεραπείας εκδίδεται, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την άσκηση της αίτησης θεραπείας.

 

8. Αν απορριφθεί ρητώς η αίτηση θεραπείας, καθώς και αν δεν κοινοποιηθεί σ' αυτόν που την άσκησε απόφαση μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου,δικαιούται αυτός που άσκησε την αίτηση θεραπείας να ασκήσει προσφυγή στο αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο επόμενο άρθρο.

 

9. Αν η αίτηση θεραπείας είναι εμπρόθεσμη, το όργανο που είναι αρμόδιο να αποφανθεί μπορεί να εκδώσει την απόφασή του και μετά από την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 7, αλλά οπωσδήποτε όχι πέραν του έτους από τη λήξη αυτής, εφόσον δεν έχει συζητηθεί προσφυγή στο αρμόδιο δικαστήριο.

 

10. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μπορούν να καθορίζονται τα στοιχεία που τυχόν συνοδεύουν την αίτηση θεραπείας, καθώς και τα θέματα που αναφέρονται στην εισαγωγή και εισήγηση της αίτησης θεραπείας για γνωμοδότηση στο Τεχνικό Συμβούλιο, στην κλήση και παράσταση του αιτούντος και των λοιπών ενδιαφερομένων ενώπιον του τεχνικού συμβουλίου, στην έκδοση και κατάρτιση της γνωμοδότησης του τεχνικού συμβουλίου και κάθε σχετικό θέμα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.