Νόμος 3164/03 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Εγγυήσεις - Ασφάλιση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο ανάδοχος, κατά την υπογραφή της σύμβασης, υποχρεούται να προσκομίσει εγγύηση για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. Η εγγύηση ορίζεται με την προκήρυξη σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης και παρέχεται με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. Αντί εγγυητικής επιστολής μπορεί να συσταθεί παρακαταθήκη αντίστοιχου ποσού ή για αντίστοιχης αξίας χρεόγραφα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για τα οποία ο νόμος προβλέπει τη χρήση αυτή.

 

Συμπληρωματική εγγύηση απαιτείται και για κάθε μεταγενέστερη αύξηση του χρηματικού αντικειμένου της σύμβασης κατά το ίδιο ποσοστό, υπολογιζόμενη επί του ποσού της αύξησης.

 

2. Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να αναγράφουν απαραιτήτως το όνομα, επώνυμο και όνομα πατρός του υπέρ ου η εγγύηση ή προκειμένου περί εταιρείας την επωνυμία της, τον τίτλο της σύμβασης στην οποία αφορά η παρεχόμενη εγγύηση, τον όρο της παραιτήσεως του εγγυώμενου από το δικαίωμα της διζήσεως και την αναγνώριση από αυτόν της υποχρέωσης να καταθέσει απροφασίστως, εντός τριών (3) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση του εργοδότη, το ποσό του οποίου η κατάπτωση ζητείται.

 

3. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση δικαιούχο.

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται το ποσοστό αποδέσμευσης των εγγυήσεων για στάδια της σύμβασης που έχουν περατωθεί και κάθε σχετικό θέμα.

 

5. Η διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του νόμου 2940/2001 περί ασφαλίσεως της μελέτης, της κατασκευής του έργου και των υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου ισχύει και για τις συμβάσεις του άρθρου 1.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.