Νόμος 3164/03 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Προδιαγραφές εκπόνησης μελετών Επίβλεψη εκπόνησης μελετών και παροχής λοιπών υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που εκδίδονται ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης ανά κατηγορία ή κατηγορίες μελετών. Με τις αποφάσεις αυτές μπορεί να ορίζεται αν οι θεσπιζόμενες προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές σε κάθε περίπτωση ή ισχύουν ως ελάχιστα όρια.

 

2. Η επίβλεψη της εκπόνησης των μελετών και της παροχής των λοιπών υπηρεσιών ασκείται από κατόχους τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού τομέα, που ορίζονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του επιβλέποντος, ο τρόπος άσκησης της επίβλεψης και κάθε σχετικό θέμα.

 

3. Στις περιπτώσεις σύναψης σύμβασης εκπόνησης μελέτης τελικού σταδίου (οριστική μελέτη, μελέτη εφαρμογής), η αναθέτουσα αρχή μπορεί στην προκήρυξη να προβλέπει την ανάθεση στον ανάδοχο και των υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την επίβλεψη της εκτέλεσης του έργου. Στην περίπτωση αυτή η προκήρυξη περιλαμβάνει τα πρόσθετα προσόντα εμπειρίας σε επίβλεψη κατασκευής έργων, που πρέπει να διαθέτει ο μελετητής ή τα συνεργαζόμενα με αυτόν φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την ανάθεση της σύνθετης αυτής σύμβασης.

 

4. Ο ανάδοχος σύμβασης της παραγράφου 3 του άρθρου 1, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, υπέχει ποινική ευθύνη δημοσίου υπαλλήλου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.