Νόμος 3164/03 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Επιτροπή Αξιολόγησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εξέταση των δικαιολογητικών συμμετοχής των υποψηφίων και η αξιολόγηση των στοιχείων τεχνικής και χρηματοοικονομικής ικανότητας και της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς τους γίνεται από Επιτροπή που συγκροτείται από την αναθέτουσα αρχή και αποτελείται από τρία μέλη, κατάλληλης εμπειρίας και προσόντων, που ανήκουν στον φορέα που έχει προκηρύξει τις ζητούμενες υπηρεσίες ή και σε άλλους φορείς. Ένα από τα μέλη της Επιτροπής υποδεικνύεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

 

2. Η Επιτροπή συντάσσει ένα ή περισσότερα πρακτικά στα οποία αναφέρονται όλες οι ενέργειές της και οφείλει να αιτιολογεί την πρόταση που διατυπώνει.

 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να ορίζεται ότι, όταν η προεκτιμώμενη αμοιβή υπερβαίνει ορισμένο ύψος, η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από πέντε μέλη. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η αμοιβή των μελών των Επιτροπών Αξιολόγησης, καθώς και το παράβολο που πρέπει να καταβάλλεται επί ποινή απαραδέκτου ασκήσεώς τους, για τις ενστάσεις του επόμενου άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.