Νόμος 3164/03 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Δικαιολογητικά και στοιχεία συμμετοχής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ανάλογα με την εφαρμοζόμενη διαδικασία επιλογής αναδόχου τα στοιχεία που ζητά η αναθέτουσα αρχή με την προκήρυξη από κάθε ενδιαφερόμενο για τη συμμετοχή σε αυτήν είναι:

 

α) Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

β) Τα γενικό στοιχεία του.

γ) Τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου αυτού.

δ) Τα στοιχεία χρηματοοικονομικής και τεχνικής ικανότητας.

ε) Ο φάκελος τεχνικής προσφοράς.

στ) Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς.

 

2. Σε περίπτωση σύμπραξης, η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπογράφεται από όλους τους συμπράττοντες ή προκειμένου για εταιρείες από τους νομίμους εκπροσώπους τους ή εξουσιοδοτημένο προς τούτο εκπρόσωπο, σύμφωνα με το καταστατικό τους. Προκειμένου περί συνεστημένης κοινοπραξίας, η αίτηση εκδήλωση. ενδιαφέροντος υπογράφεται από τον εξουσιοδοτημένοι κοινό εκπρόσωπο, που ορίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

 

3. Τα γενικό στοιχεία των υποψηφίων περιλαμβάνουν:

 

α) Τα στοιχεία ταυτότητας (επί φυσικών προσώπων), την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο (επί εταιρειών).

 

β) Προκειμένου για εταιρεία, τα στοιχεία ταυτότητα του νόμιμου εκπροσώπου της, του αναπληρωτή του κι του αντικλήτου, καθώς και τα στοιχεία που αποδεικνύει τη νόμιμη εκπροσώπησή της.

 

γ) Την ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση (εφόσον υπάρχει), αριθμούς τηλεφώνων και συσκευών τηλεομοιοτυπίας, όλων των ανωτέρω προσώπων (υπό στοιχεία και β).

 

4. Απαιτούμενα στοιχεία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από παρέχοντες υπηρεσίες με έδρα την Ελλάδα είναι:

 

α) για την εκπόνηση μελέτης:

 

α)α) Το ισχύον πτυχίο, από το οποίο να προκύπτει η απαιτούμενη με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διάταξη.

β)β) Η υπεύθυνη δήλωση περί μη μεταβολής των όρων εγγραφής στο Μητρώο, που αφορούν στα στοιχεία ά έως δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του προεδρικού διατάγματος 346/1998.

γ)γ) Ισχύοντα πιστοποιητικό ότι έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις για την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

δ)δ) Τα αποδεικτικό ασφάλισης επαγγελματικής αστικής ευθύνης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 17.

ε)ε) Εγγύηση συμμετοχής στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 13.

 

β) για υπηρεσίες για τις οποίες δεν προβλέπεται η εγγραφή σε Μητρώα σύμφωνα με το άρθρο 5:

 

α)α) Βεβαίωση ή πιστοποιητικό εγγραφής σε επαγγελματικό μητρώο.

β)β) Στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο υποψήφιος έχει παράσχει υπηρεσίες ανάλογες με τις ζητούμενες.

γ)γ) Τα πιστοποιητικό των στοιχείων α' έως στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του προεδρικού διατάγματος 346/1998. Προκειμένου περί νομικού προσώπου, το υπό στοιχείο γ' πιστοποιητικό της ανωτέρω παραγράφου, προσκομίζεται, προκειμένου περί ομορρύθμου, ετερορρύθμου και εταιρείας περιορισμένης ευθύνης. μόνον για τον διαχειριστή αυτών και προκειμένου για ανώνυμη εταιρεία μόνον για τον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο αυτής και τον εκπρόσωπο που υπογράφει την προσφορά, σύμφωνα με το καταστατικό της, ενώ για την υπό στοιχείο δ' περίπτωση της ανωτέρω παραγράφου, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου.

δ)δ) Αποδεικτικό ασφάλισης και εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα στοιχεία δ)δ' και ε)ε' της προηγούμενης περίπτωσης ά.

 

4. Προκειμένου για παρέχοντες υπηρεσίες με έδρα εκτός Ελλάδος, τα απαιτούμενα στοιχεία είναι:

 

α) για όσους είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους πίνακες για αντίστοιχες υπηρεσίες:

 

α)α) Πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για την ανάληψη των ζητούμενων υπηρεσιών. Το πιστοποιητικό πρέπει να μνημονεύει τα δικαιολογητικό βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή.

β)β) Τα στοιχεία γ)γ', δ)δ' και ε)ε' της περιπτώσεως α' της προηγούμενης παραγράφου.

 

β) για όσους δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους πίνακες:

 

α)α) Βεβαίωση εγγραφής τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 25 του προεδρικού διατάγματος 346/1998.

β)β) Στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχουν τα αντίστοιχα τυπικά και τα ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται για όσους παρέχουν υπηρεσίες με έδρα την Ελλάδα.

 

γ) Τα πιστοποιητικό που αναφέρονται στην περίπτωση γ)γ' της παραγράφου 4)β'.

 

δ) Τα υπό στοιχεία δ)δ' και ε)ε' έγγραφα, της περιπτώσεως ά της προηγούμενης παραγράφου.

 

Σε περίπτωση που έγγραφα ή πιστοποιητικά από τα αναφερόμενα παραπάνω δεν εκδίδονται από δημόσια αρχή στη χώρα της έδρα του ενδιαφερομένου, είναι δυνατόν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή του αρμόδιου επαγγελματικού φορέα της χώρας αυτής.

 

6. για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας των υποψηφίων η αναθέτουσα αρχή ζητά:

 

α) Πίνακες εμπειρίας των υποψηφίων, σε υπηρεσίες παρόμοιας φύσης με το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης. Η εμπειρία πρέπει να έχει αποκτηθεί οποτεδήποτε εντός των δέκα ετών που προηγούνται του έτους δημοσίευσης της προκήρυξης, διαφορετικά δεν λαμβάνεται υπόψη.

 

Οι πίνακες περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής στοιχεία για κάθε αντικείμενο:

 

Τον εργοδότη, το αντικείμενο της σχετικής σύμβασης και τα στάδια εκτέλεσής της, τη συμβολή και το ποσοστό συμμετοχής του υποψηφίου στην παροχή των σχετικών υπηρεσιών και την αξία των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν.

 

Οι παραπάνω πίνακες συνοδεύονται από πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από τους αντίστοιχους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ανάθεσης, τα οποία περιλαμβάνουν τα παραπάνω στοιχεία και βεβαιώνουν ότι οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν, όπως προβλεπόταν στη σύμβαση.

 

β) Στοιχεία στελέχωσης των ενδιαφερομένων, με βιογραφικά σημειώματα των μόνιμων επιστημονικών στελεχών τους, ιδίως εκείνων που είναι υπεύθυνα για την παροχή των υπηρεσιών που ζητούνται με την προκήρυξη.

 

Εκτός από τα ανωτέρω στοιχεία, προς απόδειξη της τεχνικής ικανότητας των υποψηφίων, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητά και ένα ή περισσότερα στοιχεία της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος 346/1998.

 

Οι αναθέτουσες αρχές, για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας των υποψηφίων, δεν επιτρέπεται να ζητούν με την προκήρυξη στοιχεία άλλα από εκείνα που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο.

 

7. Η χρηματοοικονομική ικανότητα των υποψηφίων, αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του προεδρικού διατάγματος 346/1998.

 

8. Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιλαμβάνει:

 

α) Έκθεση με περιγραφή της μεθοδολογίας με την οποία ο ενδιαφερόμενος θα παράσχει τις ζητούμενες υπηρεσίες και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, σε συνδυασμό με τη μεθοδολογία και την απασχόληση του προσωπικού της ομάδας που θα παράσχει τις ζητούμενες υπηρεσίες.

 

β) Κατάλογο και στοιχεία εμπειρίας της επιστημονικής ομάδας που θα παράσχει τις ζητούμενες υπηρεσίες για επιστημονικό προσωπικό που δεν προκύπτει ότι είναι μόνιμα ενταγμένο στην εταιρεία, δήλωσή τους ότι δεσμεύονται να συμμετάσχουν στην παροχή της ζητούμενης υπηρεσίας, προσδιορίζοντας το αντικείμενο της συμμετοχής τους και ότι δεν συμμετέχουν στο δυναμικό άλλης εταιρείας μελετών ή παροχής υπηρεσιών.

 

γ) Πίνακα των συμβάσεων που εκτελούνται από τους υποψηφίους και τα μέλη της επιστημονικής ομάδας που θα παράσχει τις ζητούμενες υπηρεσίες. για τις συμβάσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 ο πίνακας για τους υποψηφίους περιλαμβάνει τις συμβάσεις που εκτελούνται στην ίδια κατηγορία μελέτης.

 

δ) Στοιχεία του τεχνικού εξοπλισμού και του λογισμικού που θα διαθέσει ο ενδιαφερόμενος για την παροχή της ζητούμενης υπηρεσίας.

 

ε) Οργανόγραμμα της επιστημονικής ομάδας που θα παράσχει τις ζητούμενες υπηρεσίες, στο οποίο θα παρουσιάζεται ο συντονιστής, καθώς και η οργανική θέση όλων των μελών της ομάδας.

 

Στη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεως με την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 8, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιλαμβάνει και την τεχνική λύση.

 

9. για μελέτες που ανατίθενται με τα κριτήρια που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 12, τα στοιχεία που περιέχει ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς ορίζονται με την προκήρυξη.

 

10. Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς περιλαμβάνει:

 

α) Προκειμένου για συμβάσεις εκπόνησης μελετών, κατ' αποκοπή οικονομική προσφορά.

 

β) Προκειμένου για άλλες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, κατ' αποκοπή αμοιβή ή και αμοιβή μονάδας για κάθε επιστήμονα, καθώς και τη συνολική αμοιβή για την εκτέλεση των υπηρεσιών, όπως προβλέπεται στην προκήρυξη.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.