Νόμος 3164/03 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συμβάσεις που καταρτίστηκαν ή καταρτίζονται μετά από προκήρυξη ή απόφαση ανάθεσης, που δημοσιεύτηκε ή εκδόθηκε πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις που ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, με εξαίρεση τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε που εφαρμόζονται και για τις διαφορές που ανακύπτουν από την εκτέλεση των ανωτέρω συμβάσεων μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

2. Όπου σε κείμενες διατάξεις ή σε κανονισμούς φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994, γίνεται παραπομπή σε διατάξεις του νόμου 716/1977 και στα προεδρικά διατάγματα και τις υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή του, η παραπομπή νοείται ότι γίνεται στις αντίστοιχες διατάξεις του νόμου αυτού και στα προεδρικά διατάγματα και τις υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του.

 

3. Μέχρι τη χορήγηση των νέων βεβαιώσεων (πτυχίων), όπως ορίζεται στο προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 5 του άρθρου 5, εξακολουθούν να ισχύουν οι βεβαιώσεις (πτυχία), που έχουν εκδοθεί, για κάθε συνέπεια.

 

4. Αιτήσεις εγγραφής και κατάταξης στο Μητρώο, καθώς και επανάκρισης, εξετάζονται με βάση τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 5.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.