Νόμος 3175/03 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Προσωρινή χρήση ακινήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την εκτέλεση των έργων που αναφέρονται στο άρθρο 15 μπορεί να επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση κατά του κατόχου του ακινήτου, που κατατίθεται από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ως Κύριο του Συστήματος ή του Δικτύου ή από άλλον επισπεύδοντα που ορίζεται σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του παρόντος, η Προσωρινή χρήση ακινήτων, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου που εκδίδεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 19 του νόμου 2882/2001 και είναι προσωρινά εκτελεστή. Δικάσιμος ορίζεται μέσα σε τριάντα ημέρες από την κατάθεση της αίτησης. Το δικαστήριο με την ίδια απόφαση καθαρίζει και την οφειλόμενη αποζημίωση.

 

2. Η κλήτευση του κατόχου του ακινήτου με επίδοση αντιγράφου της αίτησης γίνεται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη δικάσιμο. Αναβολή της συζήτησης επιτρέπεται μόνο μία φορά σε δικάσιμο που προσδιορίζεται σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών. Η προθεσμία και η άσκηση έφεσης κατά της απόφασης δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της. Η απόφαση δημοσιεύεται, καθαρογράφεται και υπογράφεται σε έναν μήνα από τη συζήτηση.

 

3. Η απόφαση του Εφετείου δεν υπόκειται σε ένδικο μέσο.

 

4. Οι παραπάνω διατάξεις μπορεί να εφαρμόζονται και σε ακίνητα που έχουν απαλλοτριωθεί για το χρόνο πριν τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης.

 

5. Αν τα παραπάνω ακίνητα ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο ή σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, δεν οφείλεται αποζημίωση για την προσωρινή χρήση, δημιουργείται όμως υποχρέωση αποκατάστασης τυχόν ζημιών και επαναφοράς των ακινήτων που χρησιμοποιήθηκαν στην προηγούμενη κατάσταση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.