Νόμος 3175/03 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων και η σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε βάρος αυτών, για την εκτέλεση έργων ανάπτυξης, επέκτασης και ενίσχυσης του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας των μη Διασυνδεδεμένων Νήσων, μέσω του οποίου διακινείται υψηλή τάση, είναι δημόσιας ωφέλειας. Αυτή κηρύσσεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης ή απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας στην οποία βρίσκεται το απαλλοτριωτέο ακίνητο ή το μεγαλύτερο τμήμα αυτού, προκειμένου για έκταση μέχρι 100.000 m2, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι απαλλοτριώσεις αυτές κηρύσσονται ανάλογα με την περίπτωση υπέρ της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ως Κυρίου του Συστήματος Μεταφοράς ή Κυρίου του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως ορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 12 και 21 του νόμου 2773/1999.

 

β) Στην απόφαση κήρυξης της απαλλοτρίωσης αιτιολογείται ειδικά η δυνατότητα κάλυψης της δαπάνης αποζημίωσης του απαλλοτριωτέου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 εδάφια τέταρτο έως όγδοο του άρθρου 3 του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001), όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 2985/2002 (ΦΕΚ 18/Α/2002). Η δαπάνη της απαλλοτρίωσης βαρύνει τον υπέρ του η απαλλοτρίωση.

 

γ) Στην περίπτωση απαλλοτρίωσης για την εκτέλεση έργων του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ως επισπεύδων την απαλλοτρίωση μπορεί να ορίζεται και ο Διαχειριστής του Συστήματος ή τρίτο πρόσωπο, με απόφαση του Διαχειριστή του Συστήματος μετά από έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2773/1999 και των κατ' εξουσιοδότηση του νόμου αυτού εκδιδομένων πράξεων. Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη της απαλλοτρίωσης μπορεί να καταβάλλεται από τον επισπεύδοντα και να ανακτάται κατά τις ίδιες ως άνω διατάξεις.

 

δ) Ιδιωτικές δασικές εκτάσεις κηρύσσονται απαλλοτριωτέες υπέρ του Δημοσίου χωρίς μεταβολή της μορφής τους και χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 14 του νόμου 998/1979 ή η τήρηση οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζεται ποια από τα έργα της προηγούμενης παραγράφου είναι γενικότερης σημασίας για την οικονομία της Χώρας και για τα οποία είναι αναγκαία η πραγματοποίηση εργασιών σε απαλλοτριωτέα ακίνητα, πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή αποζημίωσης. Η απόφαση μπορεί να αφορά περισσότερα έργα ή κατηγορίες έργων. Οι απαλλοτριώσεις που είναι αναγκαίες για το σκοπό αυτόν κηρύσσονται με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, με την οποία προβλέπεται ρητά η δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή αποζημίωσης. Αν η απαλλοτρίωση έχει κηρυχθεί πριν από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και η ανάγκη εφαρμογής της παρούσας παραγράφου ανακύπτει μεταγενέστερα, απαιτείται η έκδοση σχετικής ειδικής πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 7Α του νόμου 2882/2001, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του νόμου αυτού.

 

3. Τα έργα Ανάπτυξη βρόχου 400 KV στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Σύνδεση Νέα Μάκρη - Πολυπόταμος και Δίκτυο Υψηλής Τάσης Νότιας Εύβοιας, Γραμμή Υψηλής Τάσης Σύνδεσης νέας μονάδας Νότιας Ρόδου είναι γενικότερης σημασίας για την οικονομία της Χώρας. Για τα έργα αυτά δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης σύμφωνα με την παράγραφο 2.

 

Η τεχνική περιγραφή των έργων αυτών περιλαμβάνεται στη Μελέτη Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς που έχει εγκριθεί με την Δ15/HNΒ/Φ.1/IK.10690/2002 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.