Νόμος 3175/03 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Διανομή θερμικής ενέργειας σε τρίτους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την εγκατάσταση, διαχείριση και εκμετάλλευση δικτύου διανομής θερμικής ενέργειας σε τρίτους (τηλεθέρμανση ή τηλεψύξη) απαιτείται Άδεια Διανομής Θερμικής Ενέργειας, η οποία χορηγείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Η Άδεια Διανομής Θερμικής Ενέργειας χορηγείται μόνο σε νομικά πρόσωπα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής και για συγκεκριμένες θερμικές χρήσεις της θερμικής ενέργειας από τους καταναλωτές εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου.

 

Με την άδεια καθορίζονται ιδίως ο χρόνος ισχύος της, η περιοχή κατασκευής των εγκαταστάσεων, η τεχνολογία και το πρόγραμμα κατασκευών και προσδιορίζονται ειδικότερα οι όροι και οι προϋποθέσεις της διανομής θερμικής ενέργειας σε τρίτους καταναλωτές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 37 του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/2009).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 15 του νόμου 4513/2018 (ΦΕΚ 9/Α/2018).

 

2. Αν η θερμική ενέργεια παράγεται από εγκαταστάσεις συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, η Άδεια Διανομής Θερμικής Ενέργειας χορηγείται μαζί με την Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με το νόμο 2773/1999, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση για χορήγηση ενιαίας άδειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 15 του νόμου 4513/2018 (ΦΕΚ 9/Α/2018).

 

3. Ο Κανονισμός Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας που εκδίδεται κατά τους όρους, προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 28 του νόμου 2773/1999, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και για τη χορήγηση Αδειών Διανομής Θερμικής Ενέργειας. Για το σκοπό αυτόν ο Κανονισμός Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας δύναται να συμπληρώνεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 28 του νόμου 2773/1999 ώστε να ρυθμίζει τους τυχόν ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για τη χορήγηση Άδειας Διανομής Θερμικής Ενέργειας, καθώς και τον τρόπο ελέγχου της τήρησης των όρων της άδειας από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, τη διαδικασία ανάκλησης των αδειών, την παροχή εγγυήσεων, την επίλυση διαφορών μεταξύ καταναλωτών και κατόχου Άδειας Διανομής Θερμικής Ενέργειας με τη διαιτησία του άρθρου 8 παράγραφος 2 του νόμου 2773/1999 και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 15 του νόμου 4513/2018 (ΦΕΚ 9/Α/2018).

 

4. Τα πρόσωπα στα οποία χορηγείται Άδεια Διανομής Θερμικής Ενέργειας υποχρεούνται να σχεδιάζουν, να διασφαλίζουν τη χρηματοδότηση, να κατασκευάζουν, να λειτουργούν, να διαχειρίζονται και να συντηρούν το δίκτυο διανομής θερμικής ενέργειας και όλες τις σχετικές εγκαταστάσεις και να παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες.

 

Οι ειδικότεροι όροι της Άδειας Διανομής Θερμικής Ενέργειας πρέπει να διασφαλίζουν ιδίως:

 

α) Την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και την παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών στους καταναλωτές.

 

β) Την υποχρέωση τήρησης τυποποιημένων και διαφανών όρων συναλλαγής με τους καταναλωτές, έτσι ώστε να μη γίνονται διακρίσεις μεταξύ καταναλωτών ή κατηγοριών καταναλωτών.

 

γ) Τον καθορισμό τιμολογίων και τελών σύνδεσης ή μεθοδολογίας για τον υπολογισμό των τιμολογίων και των τελών σύνδεσης, ώστε να επιτυγχάνονται ανταγωνιστικές τιμές για τους καταναλωτές, συγκριτικά με άλλους τρόπους παραγωγής θερμικής ενέργειας. Προς τούτο λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για την παραγωγή, αγορά και διανομή της ενέργειας, τα λοιπά σταθερά και λειτουργικά έξοδα και φόροι, η απόσβεση των επενδύσεων, η απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου πλέον εύλογου κέρδους και δαπάνες για την τήρηση υποχρεώσεων δημόσιου συμφέροντος, που μπορεί να επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

δ) Την έγκαιρη ανάπτυξη δικτύων διανομής, λοιπών εγκαταστάσεων και σύνδεσης των καταναλωτών, καθώς και τη συντήρηση και αξιόπιστη λειτουργία τους, σύμφωνα με προδιαγραφές και κανονισμούς που ισχύουν στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση για αντίστοιχα έργα.

 

ε) Την τήρηση όρων ασφαλείας.

 

στ) Την οικονομική βιωσιμότητα του έργου διανομής θερμικής ενέργειας, ιδίως μέσω της σύνδεσης επαρκούς αριθμού καταναλωτών.

 

ζ) Την παροχή, έναντι ευλόγου τιμήματος, πρόσβασης σε τμήμα του δικτύου διανομής θερμικής ενέργειας σε άλλον κάτοχο Άδειας Διανομής Θερμικής Ενέργειας, η οποία χορηγείται για γειτονική περιοχή, αν η πρόσβαση αυτή απαιτείται για λειτουργικούς ή τεχνικούς λόγους ή αν αυτή εξυπηρετεί την επίτευξη οικονομιών κλίμακας προς όφελος των καταναλωτών.

 

η) Την προστασία του περιβάλλοντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 15 του νόμου 4513/2018 (ΦΕΚ 9/Α/2018).

 

5. Για τη χορήγηση Αδειών Διανομής Θερμικής Ενέργειας για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η διανομή θερμικής ενέργειας τροφοδοτείται από γεωθερμική ενέργεια, εφαρμόζεται η παράγραφος 3 και οι διατάξεις του νόμου αυτού που αφορούν στην έρευνα και διαχείριση γεωθερμικού δυναμικού. Για τις άλλες περιπτώσεις ενεργειακής τροφοδοσίας της διανομής θερμικής ενέργειας εφαρμόζονται οι παράγραφοι 3 και 6.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 15 του νόμου 4513/2018 (ΦΕΚ 9/Α/2018).

 

6. Αν μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που δημοσιοποιεί ο Υπουργός Ανάπτυξης μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, διαπιστώνεται ότι ενδιαφέρονται για τη λήψη Άδειας Διανομής Θερμικής Ενέργειας περισσότερα πρόσωπα για την ίδια περιοχή, ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας να προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση της άδειας αυτής με σκοπό την πιο συμφέρουσα εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Στην προκήρυξη του διαγωνισμού καθορίζονται η διαδικασία του διαγωνισμού, οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και τα ειδικότερα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων που τυχόν συμπληρώνουν τα κριτήρια του Κανονισμού Αδειών της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

 

Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σε μία ημερήσια εφημερίδα της Πρωτεύουσας και σε δύο εφημερίδες του νομού όπου θα κατασκευασθεί το έργο, εφόσον υπάρχουν. Η συγγραφή υποχρεώσεων και κάθε άλλο προβλεπόμενο στην προκήρυξη στοιχείο τίθενται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου σε χρόνο που ορίζεται στην προκήρυξη. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αξιολογεί τις προτάσεις που θα υποβληθούν και γνωμοδοτεί στον Υπουργό Ανάπτυξης, ο οποίος και εκδίδει τη σχετική άδεια. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και το Υπουργείο Ανάπτυξης λαμβάνουν κάθε μέτρο για να διασφαλισθεί η εμπιστευτικότητα των στοιχείων που περιέχονται στις προτάσεις που υποβάλλονται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 15 του νόμου 4513/2018 (ΦΕΚ 9/Α/2018).

 

7. Χορηγείται εκ του νόμου αυτού Άδεια Διανομής Θερμικής Ενέργειας στις επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας πριν από την έναρξη της ισχύος του, εφόσον στην άδεια αυτή περιλαμβάνονται όροι σχετικοί με τη διανομή θερμικής ενέργειας. Οι όροι αυτοί θεωρούνται όροι της Άδειας Διανομής Θερμικής Ενέργειας.

 

8. Χορηγείται εκ του νόμου αυτού Άδεια Διανομής Θερμικής Ενέργειας για τη διαχείριση και εκμετάλλευση δικτύων διανομής θερμικής ενέργειας που λειτουργούν ή κατασκευάζονται κατά τη θέση σε ισχύ αυτού, εφόσον δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και περιορισμοί των αδειών αυτών.

 

9. Στην περίπτωση που η εκμετάλλευση γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας αφορά αποκλειστικά σε διανομή θερμικής ενέργειας για αγροτικές εκμεταλλεύσεις, η άδεια διανομής θερμικής ενέργειας χορηγείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης μετά από γνώμη της οικείας Περιφέρειας. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι της άδειας διανομής του προηγούμενου εδαφίου, οι οποίοι πρέπει, μεταξύ άλλων, να διασφαλίζουν την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, την υποχρέωση τήρησης διαφανών όρων συναλλαγής, τον καθορισμό της μεθοδολογίας για τον υπολογισμό των τιμολογίων, την τήρηση των όρων ασφαλείας και την προστασία του περιβάλλοντος, τον τρόπο ελέγχου της τήρησης των όρων της άδειας, τη διαδικασία ανάκλησης αυτής και την παροχή τυχόν εγγυήσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 37 του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/2009).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 καταργήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 15 του νόμου 4513/2018 (ΦΕΚ 9/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.