Νόμος 3734/09 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Ρυθμίσεις για γεωθερμία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο στοιχείο θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 3175/2003 (ΦΕΚ 207/Α/2003) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η διαχείριση μπορεί να αφορά και σε τμήμα του γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας.}

 

2. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 3175/2003 η λέξη πέντε αντικαθίσταται από τη λέξη δέκα (10).

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του νόμου 3175/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Για χώρους που δεν έχουν ερευνηθεί ή για πιθανά γεωθερμικά πεδία εκμισθώνεται το δικαίωμα έρευνας. Ο συναγωνισμός μεταξύ των διαγωνιζομένων αναφέρεται στις δαπάνες για τη διενέργεια ερευνών εντός του υπό μίσθωση χώρου, στο είδος των ερευνών και τη σταδιακή εξέλιξή τους σε συνάρτηση με το χρόνο εκτέλεσής τους και πραγματοποίησης των δαπανών. Εφόσον μετά τη λήξη της ερευνητικής περιόδου, που καθορίζεται στη σύμβαση, πιστοποιηθεί βεβαιωμένο γεωθερμικό πεδίο και υποβληθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από τον μισθωτή οικονομοτεχνική μελέτη διαχείρισης του πεδίου, παρέχεται σε αυτόν και το δικαίωμα διαχείρισης, εκτός εάν η μελέτη κριθεί από τον εκμισθωτή, με αιτιολογημένη απόφαση, ως ανακριβής, ανεπαρκής ή και μη συμφέρουσα. Στην περίπτωση αυτή επέρχεται, αυτοδικαίως, λύση της μίσθωσης και ακολουθείται η διαδικασία πλειοδοτικού διαγωνισμού, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Για την παραχώρηση του δικαιώματος διαχείρισης ακολουθείται επιπλέον η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14, εφόσον η διαχείριση περιλαμβάνει και τη διανομή θερμικής ενέργειας σε τρίτους.}

 

4. Στο άρθρο 4 του νόμου 3175/2003 προστίθενται παράγραφοι 5 και 6, η δε υπάρχουσα παράγραφος 5 αναριθμείται σε 7:

 

{5. Στην περίπτωση που βεβαιωμένα γεωθερμικά πεδία χαμηλής θερμοκρασίας περικλείονται από ή γειτνιάζουν με πιθανά γεωθερμικά πεδία, η εκμίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης των βεβαιωμένων και του δικαιώματος έρευνας των πιθανών γεωθερμικών πεδίων χαμηλής θερμοκρασίας δύναται να διενεργείται ενιαία, με έναν πλειοδοτικό διαγωνισμό. Ο συναγωνισμός των διαγωνιζομένων στην περίπτωση αυτή αναφέρεται στα κριτήρια τόσο της παραγράφου 2 όσο και της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

 

6. Σε περιπτώσεις που ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας κηρυχθεί άγονος, αυτός επαναλαμβάνεται εντός έτους από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης που τον κηρύσσει άγονο. Αν και ο δεύτερος διαγωνισμός κηρυχθεί άγονος, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας δύναται, βάσει σχετικής γεωλογικής και οικονομοτεχνικής μελέτης που εκπονείται από το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, να εκμισθώνει το δικαίωμα διαχείρισης για τμήματα του γεωθερμικού πεδίου, δίνοντας προτεραιότητα στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Η εκμίσθωση γίνεται με διαγωνισμό που διενεργείται σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 1 και τη μελέτη του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Ο συναγωνισμός μεταξύ των διαγωνιζομένων αναφέρεται στο ύψος του προϋπολογισμού, τη βιωσιμότητα της επένδυσης, καθώς και στο είδος της χρήσης των τμημάτων του γεωθερμικού πεδίου.

 

Η εκμίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης τμημάτων του γεωθερμικού πεδίου γίνεται για δέκα (10) έτη. Η διάρκεια της μίσθωσης μπορεί να ανανεώνεται για επιπλέον πέντε (5) έτη, εφόσον τηρούνται οι όροι των σχετικών συμβάσεων και οι όροι προστασίας του περιβάλλοντος όπου αυτοί απαιτούνται. Όταν η εκμίσθωση αυτή αφορά σε αγροτική εκμετάλλευση του γεωθερμικού πεδίου, για την κατακύρωση του διαγωνισμού απαιτείται η προηγούμενη γνώμη του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, η οποία παρέχεται εντός ενός μηνός από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Σε κάθε περίπτωση, μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την κήρυξη αγόνου και του δεύτερου διαγωνισμού της παρούσας παραγράφου και σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 3 του παρόντος δύναται να διεξάγεται διαγωνισμός για την εκμίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας στο σύνολό του, ακόμα και αν υπάρχουν μισθώσεις του δικαιώματος διαχείρισης για τμήματα του γεωθερμικού πεδίου.

 

Στην περίπτωση αυτή, ο μισθωτής του δικαιώματος διαχείρισης του γεωθερμικού πεδίου υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Δημοσίου, ως εκμισθωτής των προηγηθεισών συμβάσεων εκμίσθωσης του δικαιώματος διαχείρισης τμημάτων του γεωθερμικού πεδίου.}

 

5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 3175/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία εκμίσθωσης του αναφερόμενου στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 4 δικαιώματος και της εν γένει διαχείρισης των γεωθερμικών πεδίων της Χώρας.}

 

6. Στο άρθρο 5 του νόμου 3175/2003 προστίθεται παράγραφος 2 και οι υπάρχουσες παράγραφοι 2 και 3 αναριθμούνται σε 3 και 4 αντιστοίχως:

 

{2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία εκμίσθωσης του δικαιώματος διαχείρισης τμημάτων βεβαιωμένων γεωθερμικών πεδίων της παραγράφου 6 του άρθρου 4. Με την απόφαση αυτή μεταξύ άλλων καθορίζονται:

 

(α) Η διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

(β) Οι ειδικότεροι όροι της προκήρυξης.

(γ) Τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υποψήφιοι μισθωτές.

(δ) Τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων.

(ε) Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στο διαγωνισμό και καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης.

(στ) Οι όροι της σύμβασης μίσθωσης.

(ζ) Ο τρόπος καθορισμού των ελάχιστων και αναλογικών μισθωμάτων.}

 

7. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 3175/2003 διαγράφεται η λέξη αποκτήσει.

 

8. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του νόμου 3175/2003 διαγράφεται το τελευταίο εδάφιο.

 

9. Στο άρθρο 9 του νόμου 3175/2003 προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Ο έλεγχος των εργασιών έρευνας και εκμετάλλευσης των γεωθερμικών πεδίων ασκείται και από τις Επιθεωρήσεις Μεταλλείων βάσει του Κανονισμού Μεταλλευτικών Λατομικών Εργασιών, του Κανονισμού Γεωθερμικών Εργασιών και του Μεταλλευτικού Κώδικα. Για την άσκηση των ελέγχων αυτών οι επιθεωρήσεις δύνανται να ζητούν τη συνδρομή του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.}

 

10. Στο νόμο 3175/2003 προστίθεται νέο άρθρο 10 ως εξής:

 

{Άρθρο 10: Κίνητρα για την ανάπτυξη της γεωθερμίας

 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί να θεσπίζονται ειδικά κίνητρα για την ανάπτυξη ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης - ψύξης του άρθρου 11.

 

2. Με όμοια απόφαση μπορεί να θεσπίζονται ειδικά κίνητρα για την ανάπτυξη έργων έρευνας και εκμετάλλευσης των γεωθερμικών πεδίων. Η απόφαση αυτή εκδίδεται μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, εφόσον μεταξύ των κινήτρων που προβλέπονται, συμπεριλαμβάνεται η εγγυημένη τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας για την περίπτωση που το γεωθερμικό πεδίο χρησιμοποιείται για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.}

 

11. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 3175/2003 προστίθεται η φράση εκτός από την εκχώρηση των μισθωτικών δικαιωμάτων, για τα οποία εφαρμόζεται το άρθρο 7 του παρόντος.

 

12. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 14 προστίθεται η φράση εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου.

 

13. Στο άρθρο 14 του νόμου 3175/2003 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

 

{9. Στην περίπτωση που η εκμετάλλευση γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας αφορά αποκλειστικά σε διανομή θερμικής ενέργειας για αγροτικές εκμεταλλεύσεις, η άδεια διανομής θερμικής ενέργειας χορηγείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης μετά από γνώμη της οικείας Περιφέρειας. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι της άδειας διανομής του προηγούμενου εδαφίου, οι οποίοι πρέπει, μεταξύ άλλων, να διασφαλίζουν την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, την υποχρέωση τήρησης διαφανών όρων συναλλαγής, τον καθορισμό της μεθοδολογίας για τον υπολογισμό των τιμολογίων,την τήρηση των όρων ασφαλείας και την προστασία του περιβάλλοντος, τον τρόπο ελέγχου της τήρησης των όρων της άδειας, τη διαδικασία ανάκλησης αυτής και την παροχή τυχόν εγγυήσεων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.