Νόμος 3175/03 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όποιος ερευνά ή διαχειρίζεται ή εκμεταλλεύεται γεωθερμικά πεδία χωρίς να έχει (αποκτήσει) σχετικό δικαίωμα, τιμωρείται ποινικώς με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και διοικητικώς με πρόστιμο από χίλια ευρώ έως εκατό χιλιάδες ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παραβάσεως.

 

Αν η παράβαση αφορά αγροτικές εκμεταλλεύσεις επιβάλλεται μόνο πρόστιμο τριπλάσιο του μισθώματος που θα αναλογούσε αν είχε προηγηθεί μίσθωση του δικαιώματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 37 του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/2009).

 

2. Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Επιθεωρητή Μεταλλείων, κατά της οποίας επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 170 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 210/1973.

 

3. Ο έλεγχος των εργασιών έρευνας και εκμετάλλευσης των γεωθερμικών πεδίων ασκείται, βάσει του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, του Κανονισμού Γεωθερμικών Εργασιών και του Μεταλλευτικού Κώδικα, από τις Επιθεωρήσεις Μεταλλείων.

 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται τα αρμόδια όργανα, οι διαδικασίες, οι μέθοδοι παρακολούθησης και ο έλεγχος των εργασιών έρευνας και διαχείρισης των γεωθερμικών πεδίων μέσα στα διοικητικά όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

Για την άσκηση των ελέγχων αυτών, οι ελεγκτικές αρχές δύνανται να ζητούν τη συνδρομή του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 37 του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/2009) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 180 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 24 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.