Νόμος 3175/03 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Όροι και αρμοδιότητα εκμίσθωσης διαχείρισης γεωθερμικών πεδίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1.Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία εκμίσθωσης του αναφερόμενου στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 4 δικαιώματος και της εν γένει διαχείρισης των γεωθερμικών πεδίων της Χώρας.

 

Η απόφαση αυτή μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

 

(α) Τους ειδικότερους όρους της προκήρυξης.

 

(β) Τη διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού και ιδίως την αξιολόγηση από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας των προσφορών που υποβάλλονται σχετικώς με τη Διανομή θερμικής ενέργειας σε τρίτους.

 

(γ) Τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στη δημοπρασία και καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης.

 

(δ) Τα δικαιολογητικά και προδιαγραφές των μελετών που υποβάλλουν οι υποψήφιοι μισθωτές.

 

(ε) Τον τρόπο καθορισμού των ελάχιστων και αναλογικών μισθωμάτων και προκειμένου για τα προϊόντα βάσει της αποδιδόμενης ενέργειας ή του ενεργειακού περιεχομένου.

 

(στ) Τα στοιχεία και τις μελέτες που υποβάλλουν οι υποψήφιοι μισθωτές.

 

(ζ) Τους ειδικότερους όρους της σύμβασης.

 

(η) Τις διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της τήρησης των όρων της σύμβασης, κατάπτωσης εγγυητικών επιστολών και λύσης της σύμβασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 37 του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/2009).

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία εκμίσθωσης του δικαιώματος έρευνας και διαχείρισης των γεωθερμικών πεδίων χαμηλής θερμοκρασίας κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων ανάλογα με τα ειδικότερα χαρακτηριστικά μεγέθη του πεδίου, που διενεργούνται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

Με την απόφαση αυτή ρυθμίζονται ιδίως:

 

α) Οι ειδικότεροι όροι της προκήρυξης και η διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού ή οι ειδικότεροι όροι πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή δεσμευτικών προτάσεων.

 

β) Τα δικαιολογητικά, τα στοιχεία και οι μελέτες που καλούνται να υποβάλλουν οι υποψήφιοι μισθωτές, καθώς και οι προδιαγραφές των μελετών.

 

γ) Τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών και το περιεχόμενο των επενδυτικών προτάσεων.

 

δ) Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στις ανωτέρω διαδικασίες, καθώς και οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης.

 

ε) Οι όροι της σύμβασης.

 

στ) Ο τρόπος καθορισμού των ελάχιστων και αναλογικών μισθωμάτων και ο τρόπος επιμερισμού των εσόδων από το τέλος υπέρ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

ζ) Οι διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της τήρησης των όρων της σύμβασης, οι λόγοι κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών και λύσης της σύμβασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 37 του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/2009) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 180 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011).

 

3. (πρώην 2) Η εκμίσθωση και διαχείριση των πιθανών και βεβαιωμένων γεωθερμικών πεδίων χαμηλής θερμοκρασίας διενεργείται από το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Κατά των πράξεων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας επιτρέπεται ενδικοφανής προσφυγή ουσίας που ασκείται από τον ενδιαφερόμενο στον Υπουργό Ανάπτυξης μέσα σε 1 μήνα από την επίδοση της πράξεως.

 

4. (πρώην 3) Η εκμίσθωση και διαχείριση μη ερευνημένων χώρων και των γεωθερμικών πεδίων υψηλής θερμοκρασίας διενεργείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Κατά των σχετικών πράξεων του Υπουργού Ανάπτυξης επιτρέπεται προσφυγή που ασκείται από τον ενδιαφερόμενο μέσα σε έναν μήνα από την επίδοση της πράξεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, το οποίο εκδικάζει τη διαφορά σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.

 

5. Στην περίπτωση σύνταξης οποιουδήποτε συμβολαιογραφικού εγγράφου, το οποίο αφορά σε συμβάσεις εκμίσθωσης των δικαιωμάτων έρευνας και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού και εν γένει έρευνας και εκμετάλλευσης δημόσιων μεταλλευτικών χώρων, τα δικαιώματα των συμβολαιογράφων, του Ταμείου Νομικών και οποιουδήποτε τρίτου και οι αμοιβές των δικηγόρων δεν δύνανται, στις περιπτώσεις αναλογικού καθορισμού αυτών, να υπερβαίνουν το ποσό των 3.000 € προ φόρου προστιθέμενης αξίας ή το ποσό των 800 € προ φόρου προστιθέμενης αξίας σε κάθε άλλη περίπτωση. Για κάθε εγγραφή ή καταχώρηση σύστασης ή μεταβίβασης ή άρσης ή διαγραφής εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή σημειώσεων σε οποιοδήποτε δημόσιο βιβλίο, μητρώο ή κτηματολόγιο, αναφορικά με τα συμβολαιογραφικά έγγραφα του προηγούμενου εδαφίου, τα δικαιώματα του κτηματολογίου και των εμμίσθων ή αμίσθων υποθηκοφυλάκων δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσό των 600 € προ φόρου προστιθέμενης αξίας, αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης αμοιβής, επιβάρυνσης ή τέλους. Τα ανωτέρω ποσά μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με το άρθρο 25 του νόμου 4123/2013 (ΦΕΚ 43/Α/2013).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 24 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.