Νόμος 3175/03 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Άσκηση δικαιώματος έρευνας και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δικαίωμα του Δημοσίου για έρευνα και διαχείριση γεωθερμικού δυναμικού εκμισθώνεται ύστερα από πλειοδοτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές. Η διάρκεια της μίσθωσης του δικαιώματος έρευνας ορίζεται μέχρι πέντε έτη, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από το μισθωτή για δύο επιπλέον έτη. Η διάρκεια μίσθωσης του δικαιώματος διαχείρισης ορίζεται μέχρι είκοσι πέντε έτη, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από το μισθωτή για δέκα επιπλέον έτη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 37 του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/2009).

 

2. Για χώρους που δεν έχουν ερευνηθεί ή για πιθανά γεωθερμικά πεδία εκμισθώνεται το δικαίωμα έρευνας. Ο συναγωνισμός μεταξύ των διαγωνιζομένων αναφέρεται στις δαπάνες για τη διενέργεια ερευνών εντός του υπό μίσθωση χώρου, στο είδος των ερευνών και τη σταδιακή εξέλιξη τους σε συνάρτηση με το χρόνο εκτέλεσης τους και πραγματοποίησης των δαπανών. Εφόσον μετά τη λήξη της ερευνητικής περιόδου, που καθορίζεται στη σύμβαση, πιστοποιηθεί βεβαιωμένο γεωθερμικό πεδίο και υποβληθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από τον μισθωτή οικονομοτεχνική μελέτη διαχείρισης του πεδίου, παρέχεται σε αυτόν και το δικαίωμα διαχείρισης, εκτός εάν η μελέτη κριθεί από τον εκμισθωτή, με αιτιολογημένη απόφαση, ως ανακριβής, ανεπαρκής ή και μη συμφέρουσα. Στην περίπτωση αυτή επέρχεται, αυτοδικαίως, λύση της μίσθωσης και ακολουθείται η διαδικασία πλειοδοτικού διαγωνισμού, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Για την παραχώρηση του δικαιώματος διαχείρισης ακολουθείται επιπλέον η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14, εφόσον η διαχείριση περιλαμβάνει και τη Διανομή θερμικής ενέργειας σε τρίτους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 37 του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/2009).

 

3. Στην περίπτωση βεβαιωμένων γεωθερμικών πεδίων εκμισθώνεται το δικαίωμα διαχείρισης. Ο συναγωνισμός μεταξύ των διαγωνιζομένων αναφέρεται στο ύψος του προϋπολογισμού, στη βιωσιμότητα της προτεινόμενης επένδυσης, στο βαθμό ορθολογικής διαχείρισης του γεωθερμικού πεδίου, με βάση οικονομοτεχνική μελέτη που υποβάλλεται με την προσφορά για αξιολόγηση, και στα κριτήρια που προβλέπονται για τη χορήγηση άδειας διανομής θερμικής ενέργειας σε τρίτους του άρθρου 14, εφόσον η διαχείριση περιλαμβάνει και τη διανομή θερμικής ενέργειας σε τρίτους.

 

4. Για την επιλογή του πλειοδότη εκτιμάται και η δυνατότητα αυτών που διαγωνίζονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν με την προσφορά τους.

 

5. Στην περίπτωση που βεβαιωμένα γεωθερμικά πεδία χαμηλής θερμοκρασίας περικλείονται από ή γειτνιάζουν με πιθανά γεωθερμικά πεδία, η εκμίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης των βεβαιωμένων και του δικαιώματος έρευνας των πιθανών γεωθερμικών πεδίων χαμηλής θερμοκρασίας δύναται να διενεργείται ενιαία, με έναν πλειοδοτικό διαγωνισμό. Ο συναγωνισμός των διαγωνιζομένων στην περίπτωση αυτή αναφέρεται στα κριτήρια τόσο της παραγράφου 2 όσο και της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 37 του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/2009).

 

6. Ειδικότερα, στην περίπτωση βεβαιωμένου ή πιθανού γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας, το δικαίωμα του Δημοσίου για έρευνα και διαχείριση εκμισθώνεται για το σύνολο ή τμήματα του γεωθερμικού πεδίου με ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές ή με διαδικασία υποβολής δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ανάλογα με τα ειδικότερα χαρακτηριστικά μεγέθη του πεδίου (όπως θερμοκρασία, έκταση, βάθος), καθώς και τις ειδικές συνθήκες και περιστάσεις που αφορούν την εκμίσθωση του.

 

Η προσφυγή στη διαδικασία υποβολής δεσμευτικών προτάσεων ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται όταν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος και ιδιαίτερα προκειμένου να επισπευσθεί η διενέργεια έρευνας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του γεωθερμικού δυναμικού ή πεδίου και η εκμίσθωση των σχετικών επ' αυτών δικαιωμάτων του Δημοσίου.

 

Οι προσφορές ή οι επενδυτικές προτάσεις αξιολογούνται από τριμελή Επιτροπή που συνιστάται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εντός των ορίων της οποίας ευρίσκεται το γεωθερμικό πεδίο ή το μεγαλύτερο τμήμα αυτού. Η Επιτροπή συγκροτείται από υπαλλήλους της εν λόγω Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή και από δημόσιους λειτουργούς. Η εκμίσθωση διενεργείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης.

 

Η εκμίσθωση δικαιωμάτων του Δημοσίου επί τμημάτων γεωθερμικού πεδίου διενεργείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από σύμφωνη γνώμη του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, η οποία γνώμη διατυπώνεται εντός 2 μηνών το αργότερο από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος για γνωμοδότηση.

 

Είναι δυνατή η εκμίσθωση του δικαιώματος επί των τμημάτων βεβαιωμένων ή πιθανών γεωθερμικών πεδίων χαμηλής θερμοκρασίας και μπορεί να παρατείνεται για 5 επιπλέον έτη κάθε φορά μέχρι τη συμπλήρωση 35ετίας, εφόσον τηρούνται οι όροι των σχετικών συμβάσεων μίσθωσης και οι όροι προστασίας του περιβάλλοντος.

 

Η εκμίσθωση του δικαιώματος έρευνας τμημάτων πιθανού γεωθερμικού πεδίου γίνεται για 2 έτη με δικαίωμα παράτασης για ένα επιπλέον έτος μετά από αιτιολογημένη αίτηση του μισθωτή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 37 του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/2009) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 180 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011).

 

7. Η διαχείριση του γεωθερμικού πεδίου περιλαμβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων, χρήσεων και εφαρμογών που απαιτεί η ολοκληρωμένη ορθολογική αξιοποίησή του για γεωργική, οικιστική, βιοτεχνική, βιομηχανική και ηλεκτροπαραγωγική εκμετάλλευση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 24 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.