Νόμος 3175/03 - Άρθρο 13

Άρθρο 13


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δικαιώματα έρευνας ή εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού, που έχουν εκμισθωθεί ή παραχωρηθεί μέχρι τη θέσπιση του νόμου αυτού, παραμένουν ισχυρά με τους ίδιους όρους. Όπου στις σχετικές συμβάσεις ή υπουργικές αποφάσεις αναφέρεται γεωθερμικό δυναμικό υψηλής ή μέσης ή χαμηλής ενθαλπίας νοείται γεωθερμικό πεδίο υψηλής ή χαμηλής θερμοκρασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, οι δε σχετικές συμβάσεις νοούνται ως συμβάσεις έρευνας ή διαχείρισης, κατά περίπτωση εκτός από την εκχώρηση των μισθωτικών δικαιωμάτων, για τα οποία εφαρμόζεται το άρθρο 7 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 37 του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/2009).

 

1Α. Δικαιώματα εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού χαμηλής θερμοκρασίας, τα οποία έχουν εκμισθωθεί έως 29-08-2003, με απόφαση του αρμόδιου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του μισθωτή, μπορεί να παρατείνονται ανά πενταετία με τους ίδιους συμβατικούς όρους έως ότου συμπληρωθεί 35ετία, εφόσον τηρούνται οι όροι των σχετικών συμβάσεων μίσθωσης, οι όροι προστασίας του περιβάλλοντος και οι πρόσθετοι όροι που τίθενται από τις αποφάσεις ανανέωσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1Α προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 129 του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017).

 

2. Οποιαδήποτε επέκταση δικαιώματος, πέρα από τα προβλεπόμενα στις υφιστάμενες συμβάσεις ή υπουργικές αποφάσεις, είναι δυνατή μόνο με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και εφόσον δεν παραβλάπτεται η βιωσιμότητα της διαχείρισης ευρύτερου ή γεωπονικού γεωθερμικού πεδίου.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ή του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας κατά τις διακρίσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 και έπειτα από γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών επιτρέπεται να τίθενται περιορισμοί ακόμη και της έκτασης πεδίων της παραγράφου 1, για λόγους δημόσιου συμφέροντος ή άλλους αναγόμενους σε ορθολογική διαχείριση ευρύτερου ή γειτονικού γεωθερμικού πεδίου ή χαμηλού ρυθμού αξιοποίησης του γεωθερμικού δυναμικού του εκμισθωμένου πεδίου σε σχέση με τις συμβατικές υποχρεώσεις του μισθωτή.

 

4. Όσοι μέχρι την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού έχουν εκτελέσει γεωτρήσεις για αγροτικούς σκοπούς σε πεδίο χαμηλής θερμοκρασίας οφείλουν να το γνωστοποιήσουν μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα χρήσεως των γεωτρήσεων αυτών. Το δικαίωμα τούτο αποκτάται εκτός από τη χρήση της γεώτρησης δεν δημιουργείται πρόβλημα στη διαχείριση του ευρύτερου πεδίου, που διαπιστώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μετά από γνώμη του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 24 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.