Νόμος 2773/99 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Κανονισμός Αδειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, θεσπίζεται Κανονισμός Αδειών. Με τον Κανονισμό αυτόν ρυθμίζονται:

 

Α) Το περιεχόμενο της αιτήσεως, τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία για τη χορήγηση των αδειών παραγωγής, αποκλειστικότητας της κυριότητας του Συστήματος, διαχείρισης του Συστήματος, αποκλειστικότητας της κυριότητας και διαχείρισης του Δικτύου και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις χορηγήσεώς τους. Οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις αναφέρονται ιδίως:

 

α) Στην εθνική ασφάλεια, για την προστασία της οποίας μπορεί να προβλέπεται η προηγούμενη διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την έκδοση αδειών ή την επέκταση ή την τροποποίησή τους, από τις αρμόδιες αρχές.

β) Στην ασφάλεια και την προστασία του Συστήματος, του Δικτύου, των εγκαταστάσεων παραγωγής και του συνδεδεμένου εξοπλισμού.

γ) Στην προστασία του περιβάλλοντος.

δ) Στην αποδοτική παραγωγή και χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας.

ε) Στην κατασκευή και λειτουργία νέων εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβανομένων όρων και προϋποθέσεων που αφορούν την πρωτογενή πηγή ενέργειας που χρησιμοποιούν.

στ) Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αιτούντος, όπως είναι οι τεχνικές, οικονομικές και χρηματοοικονομικές δυνατότητές τους.

ζ) Στις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας.

η) Στην υλοποίηση του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού της Χώρας, και

θ) Στην προστασία των καταναλωτών με στόχο την επίτευξη των μικρότερων δυνατών τιμών.

 

Β) Ειδικώς, προκειμένου για υδροηλεκτρικά έργα, η άδεια παραγωγής θα χορηγείται σε κάθε περίπτωση μόνο εφόσον αυτά εντάσσονται σε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό ανάπτυξης και ενεργειακής διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού της οικείας υδρολογικής λεκάνης σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1739/1987 (ΦΕΚ 201/Α/1987) όπως ισχύει.

 

Γ) Ο τρόπος δημοσιεύσεως της αιτήσεως,τα πρόσωπα που μπορεί να υποβάλλουν αντιρρήσεις και η διαδικασία υποβολής της. Για τις αντιρρήσεις αυτές αποφασίζει ο Υπουργός Ανάπτυξης ύστερα από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

Δ) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί ασκήσεως των δικαιωμάτων που παρέχονται με την άδεια.

 

Ε) Ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της άσκησης των δικαιωμάτων που παρέχει η άδεια.

 

ΣΤ) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία τροποποιήσεως και επεκτάσεως των αδειών, και προκειμένου για τις άδειες παραγωγής και προμήθειας, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ανακλήσεώς τους.

 

Ζ) Κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαίο για την εφαρμογή των άρθρων 9, 10, 11, 12, 17, 20 και 22 του νόμου αυτού.

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζεται το τέλος για την έκδοση, τροποποίηση και μεταβίβαση των αδειών παραγωγής και αποφάσεων εξαίρεσης και τα ετήσια τέλη για τη χρήση των αδειών και των εξαιρέσεων αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 34 του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/2009).

 

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να επιβάλλονται στους κατόχους αδειών του νόμου αυτού πρόσθετες υποχρεώσεις: α) Για να διασφαλίζεται η παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας προκειμένου να κατοχυρώνεται η ασφάλεια του εφοδιασμού, η τακτική παροχή, η ποιότητα, οι τιμές, η προστασία των καταναλωτών και η προστασία περιβάλλοντος, στο πλαίσιο μακροπρόθεσμου ενεργειακού σχεδιασμού. Στις υποχρεώσεις αυτές ενδεικτικά περιλαμβάνονται η ενιαία τιμολόγηση στο σύνολο της χώρας για ορισμένες κατηγορίες πελατών ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και ειδικά τιμολόγια ή όροι για κατηγορίες ή περιπτώσεις πελατών που χρήζουν ιδιαίτερης μεταχείρισης. Οι υποχρεώσεις αυτές πρέπει να ορίζονται σαφώς, να είναι διαφανείς, αμερόληπτες και επαληθεύσιμες. β) Για να αντιμετωπίζονται περιπτώσεις πολέμου ή επιστράτευσης ή ανάγκες της άμυνας της χώρας ή επείγουσα κοινωνική ανάγκη από θεομηνία ή ανάγκη που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

 

4. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας παρακολουθεί και ελέγχει τη συμμόρφωση των κατόχων αδειών με τους ανωτέρω όρους. Ο όροι αυτοί θεωρούνται όροι των αδειών που έχουν ήδη χορηγηθεί ή χορηγούνται μετά την έναρξη ισχύος των αποφάσεων της προηγούμενης παραγράφου.

 

5. Με τον Κανονισμό Αδειών καθορίζονται αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας κυριότητας και διαχείρισης Απευθείας Γραμμών. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, με τον ίδιο Κανονισμό καθορίζονται αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας κατασκευής Απευθείας Γραμμών. Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις είναι δυνατόν να συνίστανται ειδικότερα σε προηγούμενη άρνηση πρόσβασης στο Σύστημα, στο Δίκτυο Διανομής ή στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Με τον ίδιο Κανονισμό καθορίζεται και το περιεχόμενο της άδειας, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, περιγραφή των Απευθείας Γραμμών και τον τρόπο και τις διαδικασίες διαχείρισης και εκμετάλλευσης των Γραμμών, καθώς και της διασφάλισης της πρόσβασης τρίτων, όπου επιτρέπεται άρνηση χορήγησης άδειας κυριότητας και διαχείρισης Απευθείας Γραμμών επιτρέπεται, ιδίως για λόγους εκπλήρωσης υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και αιτιολογείται ειδικώς για κάθε περίπτωση. Η χορήγηση άδειας κυριότητας και διαχείρισης Απευθείας Γραμμής δεν απαλλάσσει τον κάτοχο από την υποχρέωση να λαμβάνει άλλες άδειες και εγκρίσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Όταν η Απευθείας Γραμμή συνδέεται με το Σύστημα ή το Δίκτυο, μπορεί να προβλέπεται ότι η σχετική άδεια διαχείρισης χορηγείται στον Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με το άρθρο 18 του νόμου 3426/2005 (ΦΕΚ 309/Α/2005).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 3)γ του άρθρου 195 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 197/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.