Νόμος 3426/05 - Άρθρο 18

Άρθρο 18


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 28 του νόμου 2773/1999 προστίθεται παράγραφος 5, ως εξής:

 

{5. Με τον Κανονισμό Αδειών καθορίζονται αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας κυριότητας και διαχείρισης Απευθείας Γραμμών. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, με τον ίδιο Κανονισμό καθορίζονται αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια και προ υποθέσεις για τη χορήγηση άδειας κατασκευής Απευθείας Γραμμών. Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις είναι δυνατόν να συνίστανται ειδικότερα σε προηγούμενη άρνηση πρόσβασης στο Σύστημα, στο Δίκτυο Διανομής ή στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Με τον ίδιο Κανονισμό καθορίζεται και το περιεχόμενο της άδειας, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, περιγραφή των Απευθείας Γραμμών και τον τρόπο και τις διαδικασίες διαχείρισης και εκμετάλλευσης των Γραμμών, καθώς και της διασφάλισης της πρόσβασης τρίτων, όπου επιτρέπεται Άρνηση χορήγησης άδειας κυριότητας και διαχείρισης Απευθείας Γραμμών επιτρέπεται, ιδίως για λόγους εκπλήρωσης υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και αιτιολογείται ειδικώς για κάθε περίπτωση. Η χορήγηση άδειας κυριότητας και διαχείρισης Απευθείας Γραμμής δεν απαλλάσσει τον κάτοχο από την υποχρέωση να λαμβάνει άλλες άδειες και εγκρίσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Όταν η Απευθείας Γραμμή συνδέεται με το Σύστημα ή το Δίκτυο, μπορεί να προβλέπεται ότι η σχετική άδεια διαχείρισης χορηγείται στον Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.