Νόμος 3426/05 - Άρθρο 17

Άρθρο 17


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 27 του νόμου 2773/1999 αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{1. Ο Κώδικας Προμήθειας σε Πελάτες εκπονείται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Με τον Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες καθορίζονται ιδίως:

 

α. Οι όροι και οι προϋποθέσεις σύναψης, τροποποίησης και λύσης συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, οι όροι που υποχρεωτικώς περιλαμβάνονται στις σχετικές συμβάσεις και ιδίως όροι προστασίας των καταναλωτών, καθώς και διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.

 

β. Οι περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται να διακόπτεται η προμήθεια, ιδίως όταν ο προμηθευόμενος είναι υπερήμερος ως προς την καταβολή του τιμήματος.

 

γ. Οι προδιαγραφές και ο τρόπος δημοσίευσης των όρων και των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών προμήθειας, που περιλαμβάνουν τουλάχιστον διακριτή αναγραφή των χρεώσεων για χρήση του Συστήματος, για χρήση του Δικτύου, για Επικουρικές Υπηρεσίες και για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας. Οι ανωτέρω προδιαγραφές και ο τρόπος δημοσίευσης μπορούν να διαφέρουν κατά περιοχές.

 

δ. Ο τρόπος διασφάλισης της δυνατότητας αλλαγής προμηθευτή, χωρίς οικονομική ή άλλη επιβάρυνση.

 

ε. Το ελάχιστο ύψος, η διαδικασία προσδιορισμού και καταβολής της αποζημίωσης σε Πελάτη για μη τήρηση των προδιαγραφών προμήθειας.

 

στ. Οι προϋποθέσεις και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος διακοπής εκ μέρους των προμηθευτών, για λόγους ενεργειακής αποδοτικότητας και διαχείρισης της ζήτησης.

 

ζ. Μέτρα προστασίας των ευάλωτων καταναλωτών, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και μέτρα κατά της αποσύνδεσης, καθώς και των καταναλωτών που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές.

 

η. Ο τρόπος ενημέρωσης των καταναλωτών από τους προμηθευτές, σχετικά με τη συμβολή κάθε ενεργειακής πηγής στο συνολικό μείγμα καυσίμου κατά το προηγούμενο έτος, συμπεριλαμβανομένης της παραπομπής σε υφιστάμενες πηγές αναφοράς, όπου διατίθενται πληροφορίες για περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ιδίως ως προς τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχονται από τον Διαχειριστή του Συστήματος, τον Διαχειριστή του Δικτύου ή τον Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

 

θ. Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διενέργεια της προμήθειας σε Πελάτη.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.