Νόμος 3175/03 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Αγορά και ανταλλαγή απαλλοτριωτέου ακινήτου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Αντί της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που απαιτείται για την εκτέλεση των έργων του άρθρου 15, επιτρέπεται να γίνεται απευθείας εξαγορά του ακινήτου, με τίμημα που καθορίζεται μετά από εκτίμηση και σχετική έκθεση του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών και καταβάλλεται από τον υπέρ ου η απαλλοτρίωση. Επίσης, αν συναινεί ο δικαιούχος, επιτρέπεται να γίνει και ανταλλαγή του απαλλοτριωτέου ακινήτου με ακίνητο του υπέρ ου μετά από όμοια εκτίμηση της αξίας των ακινήτων από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, ως Κύριος του Συστήματος ή του Δικτύου, κατά τη σύναψη της σχετικής σύμβασης εκπροσωπείται σύμφωνα με το Καταστατικό της. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη του άρθρου 2 του νόμου 2882/2001. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 15 εφαρμόζονται ανάλογα και στις περιπτώσεις του άρθρου αυτού, υπό τον όρο της σύμφωνης γνώμης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού για το ακίνητο και το τίμημα αυτού. Οι διατάξεις των άρθρων 60 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969 (ΦΕΚ 7/Α/1969), του άρθρου μόνου του νόμου [Ν] 2148/1952 (ΦΕΚ 153/Α/1952) και του άρθρου 208 του από [ΒΔ] 29-10-1949 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 342/Α/1949) δεν ισχύουν για την εφαρμογή του άρθρου αυτού

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.