Νόμος 3175/03 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Προϋποθέσεις κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την εκτέλεση έργων γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την κήρυξη των απαλλοτριώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 15:

 

α) Το κτηματολογικό διάγραμμα και ο κτηματολογικός πίνακας που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 2882/2001 συντάσσονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπέρ ου η απαλλοτρίωση ή από άλλον επισπεύδοντα την απαλλοτρίωση, που ορίζεται σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 15, μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την απόφαση του Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου για την πραγματοποίηση των έργων ανάλογα με την περίπτωση. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, τα παραπάνω κτηματολογικά στοιχεία συντάσσονται με επιμέλεια του Διαχειριστή του Συστήματος και με δαπάνη του υπέρ ου, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την επομένη της συμπλήρωσης της αρχικής προθεσμίας για τη σύνταξή τους. Το κτηματολογικό διάγραμμα και ο κτηματολογικός πίνακας υπογράφονται από διπλωματούχο τοπογράφο μηχανικό και θεωρούνται από δημόσια αρχή.

 

β) Η ανακοίνωση που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 του νόμου 2882/2001 συντάσσεται από τον επισπεύδοντα την απαλλοτρίωση. Η δημοσίευση και η τοιχοκόλληση αυτής γίνεται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη δημοσίευση της απόφασης κήρυξης της απαλλοτρίωσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στο κατάστημα του δήμου ή κοινότητας και της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, στην περιφέρεια των οποίων βρίσκεται η απαλλοτριωτέα έκταση ή το μεγαλύτερο τμήμα αυτής, από δικαστικό επιμελητή μετά από εντολή του επισπεύδοντος.

 

2. Αν μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού δεν έχουν συνταχθεί τα κτηματολογικά στοιχεία που απαιτούνται για απαλλοτριώσεις, η διαδικασία για την κήρυξη των οποίων έχει ξεκινήσει έξι (6) μήνες πριν από τη δημοσίευση αυτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1, εφόσον έχει προηγουμένως εκδοθεί η ειδική πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 15.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.