Νόμος 3175/03 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Γνωστοποίηση της απόφασης κήρυξης απαλλοτρίωσης για την εκτέλεση έργων γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας - Αίτηση ακύρωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αν κηρυχθεί απαλλοτρίωση για την εκτέλεση έργων γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 15, αν ο αριθμός των εικαζόμενων ιδιοκτητών ή εμπραγμάτων δικαιούχων των απαλλοτριωτέων ακινήτων είναι μικρότερος από πενήντα (50), αντίγραφα της απόφασης κήρυξης επιδίδεται σε αυτούς με δικαστικό επιμελητή, ύστερα από παραγγελία της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ή άλλου επισπεύδοντος την απαλλοτρίωση που ορίζεται σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 15. Αν ο αριθμός των εικαζόμενων ιδιοκτητών και εμπραγμάτων δικαιούχων είναι μεγαλύτερος των πενήντα (50), περίληψη της απόφασης κήρυξης με μνεία του αριθμού του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο δημοσιεύθηκε και αναφορά στην τοποθεσία και στην κτηματική περιοχή των απαλλοτριωτέων ακινήτων, καθώς και στο σκοπό της απαλλοτρίωσης, δημοσιεύεται σε δύο (2) κατά σειρά δημοσιεύσεις, σε τρεις (3) ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα ή σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και σε μία (1) που εκδίδεται στη Θεσσαλονίκη, όταν το απαλλοτριωτέο ακίνητο ή το μεγαλύτερο τμήμα αυτού βρίσκεται στις περιφέρειες Κεντρικής, Δυτικής, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην πρωτεύουσα του νομού, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο ή το μεγαλύτερο τμήμα αυτού και αν δεν υπάρχει ημερήσια σε μια (1) εφημερίδα του νομού. Επιπλέον η απόφαση κήρυξης επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στο δήμαρχο ή στον πρόεδρο κοινότητας και τοιχοκολλείται στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα, καθώς και στο κατάστημα της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού της περιοχής όπου βρίσκεται το απαλλοτριωτέο ακίνητο από δικαστικό επιμελητή, με εντολή του επισπεύδοντος. Η τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων επέχει θέση ατομικής γνωστοποίησης, για καθέναν που αξιώνει δικαιώματα στα απαλλοτριωτέα ακίνητα.

 

2. Αν ασκηθεί αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης κήρυξης απαλλοτρίωσης για την εκτέλεση έργων γενικότερης σημασίας για την οικονομία της Χώρας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 9 έως 12 του άρθρου 6 του νόμου 2730/1999 (ΦΕΚ 130/Α/1999), όπως ισχύουν.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.