Νόμος 3175/03 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Έναρξη εργασιών για την εκτέλεση έργων γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας μετά την κήρυξη της απαλλοτρίωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εκτέλεση εργασιών, πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή αποζημίωσης, επιτρέπεται με ειδική απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Εφετείου, μετά από αυτοτελή αίτηση του επισπεύδοντος. Ο Πρόεδρος του Εφετείου προσδιορίζει δικάσιμο σε χρόνο όχι βραχύτερο από είκοσι (20) ούτε μεγαλύτερο από σαράντα (40) ημέρες από την κατάθεση της αίτησης και συγχρόνως διατάσσει την επίδοση αντιγράφου της αίτησης μαζί με την πράξη προσδιορισμού της δικασίμου και την κλήτευση εμφάνισης σε αυτήν, με επιμέλεια του αιτούντος, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη δικάσιμο, σε όσους φέρονται στον κτηματολογικό πίνακα ως ιδιοκτήτες. Αν εκείνος προς τον οποίο γίνεται η παραπάνω επίδοση είναι κάτοικος αλλοδαπής γνωστής διεύθυνσης, η επίδοση γίνεται δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη δικάσιμο με οποιονδήποτε τρόπο και με κάθε πρόσφορο μέσο και ιδίως με αρμόδιο όργανο της χώρας διαμονής του, μέσω των προξενικών αρχών, με συστημένη επιστολή ή τηλεομοιοτυπία ή τηλεγράφημα. Εάν εκείνος προς τον οποίο γίνεται η επίδοση είναι αγνώστων στοιχείων ή διαμονής ή όταν οι εικαζόμενοι δικαιούχοι υπερβαίνουν τους πενήντα (50), η κλήτευση γίνεται δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη δικάσιμο, εφαρμοζομένων αναλόγως του δεύτερου, τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του παρόντος και επιπλέον η αίτηση, μαζί με την πράξη προσδιορισμού δικασίμου, τοιχοκολλείται στο κατάστημα του δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται, από δικαστικό επιμελητή με εντολή του επισπεύδοντος. Στις δημοσιεύσεις του προηγούμενου εδαφίου αναφέρονται και οι εκθέσεις τοιχοκόλλησης του δικαστικού επιμελητή. Για την αναβολή της συζήτησης εφαρμόζονται τα τρία πρώτα εδάφια της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του νόμου 2882/2001 και εάν εκείνος προς τον οποίο γίνεται η επίδοση είναι κάτοικος αλλοδαπής ή άγνωστης διαμονής εφαρμόζονται το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

 

2. Η απόφαση του Εφετείου εκδίδεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη συζήτηση της αίτησης. Το Εφετείο, παρέχοντας την άδεια, διατάσσει την παράδοση του απαλλοτριωτέου ακινήτου και υποχρεώνει τον οφειλέτη της αποζημίωσης να καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, πριν από την κατάληψη του ακινήτου, εύλογο κατά την κρίση του δικαστηρίου τμήμα της αποζημίωσης. Για την παραπάνω εκτίμηση λαμβάνεται υπόψη και η έκθεση της εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 15 του νόμου 2882/2001, η οποία συντάσσεται το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την περιέλευση στον Πρόεδρο της Επιτροπής της πράξης ορισμού εμπειρογνώμονα που προβλέπεται στην παραπάνω διάταξη, ο οποίος γίνεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την περιέλευση της σχετικής αίτησης του Προέδρου της Επιτροπής στο δικαστήριο του άρθρου 19 του ίδιου νόμου. Η αίτηση της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του νόμου 2882/2001 μπορεί να υποβάλλεται και πριν από την κήρυξη της απαλλοτρίωσης μετά την κατά το άρθρο 3 παράγραφος 5 του νόμου 2882/2001 ανακοίνωση. Η εκτίμηση του ύψους της αποζημίωσης για αυτή την αιτία δεν δεσμεύει τον δικαστή του προσωρινού ή οριστικού προσδιορισμού της, για τον οποίο η διαδικασία χωρεί αυτοτελώς, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 19 έως 21 του νόμου 2882/2001. Ο επισπεύδων υποχρεούται να ζητήσει τον προσωρινό ή οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης σε έναν (1) μήνα από την κοινοποίηση ή γνώση της απόφασης του Εφετείου για την έναρξη των εργασιών.

 

3. Για την παράδοση του ακινήτου σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 6 (εδάφιο δεύτερο και τρίτο) έως 9 του άρθρου 7 του νόμου 2730/1999, όπως κάθε φορά ισχύουν. Στην περίπτωση αυτή η γνωστοποίηση της παρακατάθεσης της αποζημίωσης και η πρόσκληση στους ιδιοκτήτες, νομείς ή κατόχους των ακινήτων να παραδώσουν το ακίνητά τους γίνεται εφόσον οι εικαζόμενοι δικαιούχοι δεν υπερβαίνουν τους πενήντα (50) κατά τον κτηματολογικό πίνακα, με ειδοποίηση που επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή, άλλως με αποστολή συστημένης ταχυδρομικής επιστολής στη γνωστή διεύθυνσή τους και με ειδοποίηση και πρόσκληση που δημοσιεύεται και επιδίδεται όπως ορίζεται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του νόμου αυτού.

 

4. Η εγγυητική επιστολή που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 7Α του νόμου 2882/2001, όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 3 του νόμου 2985/2002 (ΦΕΚ 18/Α/2002), παρέχεται στους δικαιούχους υποχρεωτικώς μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από την έκδοση της απόφασης προσδιορισμού της προσωρινής ή οριστικής αποζημίωσης σύμφωνα με τα άρθρα 19, 20 και 21 του νόμου 2882/2001. Η παράδοση της εγγυητικής επιστολής γίνεται στους αναγνωρισμένους δικαστικά δικαιούχους, άλλως παρακατατίθεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο γραφεία αυτού της τοποθεσίας του ακινήτου, το οποίο και την παραδίδει σε αυτούς που θα αναγνωρισθούν δικαιούχοι. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7Α του νόμου 2882/2001, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του νόμου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.