Νόμος 3190/03 - Άρθρο 24

Άρθρο 24


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 57Ε του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 136/1946 Περί Αγορανομικού Κώδικα, όπως προστέθηκε με το νόμο [Ν] 1732/1987, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Το πρόστιμο που προβλέπεται στο άρθρο 30 παράγραφος 19 και στο άρθρο 38 παράγραφος 8 του παρόντος νομοθετικού διατάγματος ορίζεται σε 350 ευρώ. Το πρόστιμο που προβλέπεται στο άρθρο 30 παράγραφος 20 του παρόντος νομοθετικού διατάγματος ορίζεται από 200 ευρώ μέχρι 6.000 ευρώ.}

 

Τα παραπάνω πρόστιμα μπορούν να μεταβάλλονται με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης.

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 57Ε του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 136/1946 Περί Αγορανομικού Κώδικα, όπως προστέθηκε με το νόμο [Ν] 1732/1987, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Σε περίπτωση νέας παράβασης των διατάξεων του άρθρου 30 παράγραφος 20 του παρόντος νομοθετικού διατάγματος μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαοκτώ μηνών από την τέλεση της προηγούμενης παράβασης, για την οποία έχει επιβληθεί το πρόστιμο, το ανώτατο όριο του προστίμου διπλασιάζεται.}

 

3. Μετά την παράγραφο 11 του άρθρου 57Ε του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 136/1946 Περί Αγορανομικού Κώδικα, όπως προστέθηκε με το νόμο [Ν] 1732/1987, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

 

{12. Οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5, 6, 7 και 8 του παρόντος άρθρου αφορούν μόνο τη διαδικασία περί του προστίμου του άρθρου 30 παράγραφος 20 του παρόντος νομοθετικού διατάγματος.}

 

13. Ειδικά για τα πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 30 παράγραφος 19 και στο άρθρο 38 παράγραφος 8 του παρόντος νομοθετικού διατάγματος ορίζονται τα ακόλουθα:

 

α. Τα πρόστιμα αυτά επιβάλλονται άμεσα, με τη βεβαίωση της παράβασης, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, που κατά το παρόν νομοθετικό διάταγμα έχουν αρμοδιότητα άσκησης αγορανομικών ελέγχων.

 

β. Τα ελεγκτικά όργανα που βεβαιώνουν τις ως άνω παραβάσεις συντάσσουν εις τετραπλούν πράξη βεβαίωσης της παράβασης στην οποία αναγράφονται:

 

1. Τα στοιχεία του εκμεταλλευτή της επιχείρησης, ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός μητρός, έτος και τόπος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας και Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, εφόσον η επιχείρηση είναι ατομική ή η επωνυμία της επιχείρησης και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου αυτής, εφόσον η επιχείρηση είναι νομικό πρόσωπο.

 

2. Η διεύθυνση, οδός αριθμός πόλη, όπου λειτουργεί η επιχείρηση.

 

3. Η αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στην οποία ανήκει ο εκμεταλλευτής της επιχείρησης ή το Νομικό Πρόσωπο.

 

4. Ο χρόνος και ο τόπος τέλεσης της παράβασης.

 

5. Η συνοπτική περιγραφή της παράβασης.

 

6. Το επιβαλλόμενο πρόστιμο της ως άνω παραγράφου.

 

γ. Η πράξη βεβαίωσης της παράβασης υπογράφεται από τα όργανα που βεβαιώνουν την παράβαση και από το παριστάμενο κατά τον έλεγχο πρόσωπο της επιχείρησης, άσχετα αν είναι ο εκμεταλλευτής ή μέλος του νομικού προσώπου ή κάποιος υπάλληλος της επιχείρησης. Στην περίπτωση που εκδηλωθεί άρνηση υπογραφής από τον ελεγχόμενο, η άρνηση αυτή βεβαιώνεται επί της πράξης από τα ελεγκτικά όργανα.

 

δ. Από την ως άνω πράξη βεβαίωσης, ένα αντίτυπο παραδίδεται στον ελεγχόμενο, ένα αντίτυπο παραδίδεται αμελλητί από τα όργανα αυτά στην Προϊστάμενη τους Αρχή, ένα αντίτυπο αποστέλλεται με μέριμνα της εν λόγω Υπηρεσίας στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και ένα αντίτυπο παραμένει στο στέλεχος, το οποίο παραδίδεται στην ίδια ως άνω υπηρεσία, μετά την εξάντλησή του.

 

ε. Κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση για τον τρόπο επιβολής των εν λόγω διοικητικών προστίμων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

 

στ. Κατά της πράξης βεβαίωσης της παράβασης, επιτρέπεται προσφυγή στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο, μέσα σε είκοσι ημέρες από την επίδοση ή παράδοση σε αυτόν που ελέγχθηκε της πράξης επιβολής του προστίμου. Μετά την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής, το ποσό του προστίμου βεβαιώνεται στο Δημόσιο Ταμείο της έδρας αυτού που ελέγχθηκε και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και αποδίδεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Για το παραδεκτό της ως άνω προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου καταβάλλεται από σε αυτόν που ελέγχθηκε το 50% του επιβληθέντος προστίμου.}

 

4. Εκκρεμούσες υποθέσεις που αφορούν το άρθρο 57Ε του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 136/1946, όπως προστέθηκε με τον νόμο [Ν] 1732/1987 και αναφέρονται σε περιόδους πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, δεν θίγονται από τις διατάξεις του ως άνω άρθρου 1.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Το άρθρο 24 καταργήθηκε από το άρθρο 14 του νόμου [Ν] 3668/2008 (ΦΕΚ 115/Α/2008).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.