Νόμος 3196/03 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Θέματα προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του νόμου 2839/2000 (ΦΕΚ 196/Α/2000) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Οι προβλεπόμενες στην προηγούμενη παράγραφο αποσπάσεις, καθώς και οι αποσπάσεις στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στο Συμβούλιο της Ευρώπης επιτρέπονται και για το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Για τις αποσπάσεις αυτές απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Οι αποσπώμενοι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, λαμβάνουν τις αποδοχές της θέσης τους και επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, η δαπάνη των οποίων βαρύνει τον φορέα από τον οποίο προέρχονται. Οι λεπτομέρειες καταβολής του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής, ρυθμίζονται με την προβλεπόμενη στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου αυτής κοινή υπουργική απόφαση.}

 

2. Στο τέλος του στοιχείου η' της παραγράφου 1 του άρθρου 79 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου [Ν] 2594/1998 (ΦΕΚ 62/Α/1998), όπως αντικαταστάθηκε με το νόμο 3072/2002 (ΦΕΚ 294/Α/2002), προστίθενται οι λέξεις:

 

{ή συνολική οκταετής υπηρεσία στους βαθμούς του Πληρεξούσιου Υπουργού Β' και του Πληρεξούσιου Υπουργού Α', από την οποία δύο έτη στο βαθμό του Πληρεξούσιου Υπουργού Α'.}

 

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του νόμου 2731/1999 Διμερής Κρατική Αναπτυξιακή Συνεργασία (ΦΕΚ 138/Α/1999) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στις θέσεις αυτές διορίζονται, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, άτομα που διαθέτουν μεταπτυχιακές σπουδές και εμπειρία στον τομέα της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας. Αυτοί μπορεί να είναι και δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

 

Στο Γενικό Διευθυντή της Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας καταβάλλονται οι εκάστοτε προβλεπόμενες αποδοχές για Γενικό Διευθυντή Κεντρικών Υπηρεσιών Υπουργείου και στον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Υπηρεσίας αυτής το 80% των αποδοχών του Γενικού Διευθυντή. Σε περίπτωση που τις θέσεις αυτές καταλαμβάνουν δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ο χρόνος υπηρεσίας τους που διανύεται στις θέσεις αυτές λογίζεται για όλες τις συνέπειες ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική τους θέση και οι αποδοχές τους βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών. Σε περίπτωση αποχώρησής τους από τις παραπάνω θέσεις επανέρχονται αυτοδικαίως στη θέση που κατείχαν πριν από το διορισμό τους.}

 

4. Στο στοιχείο γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του νόμου 3072/2002 πριν από τη λέξη αποδοχές τίθεται η λέξη εκάστοτε και διαγράφονται όλες οι λέξεις που ακολουθούν τις λέξεις νόμου 2190/1994. Η διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 3072/2002.

 

5. Στο άρθρο 18 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

 

{9. Στην Τεχνική Υπηρεσία συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις τακτικού προσωπικού:

 

Δύο θέσεις αρχιτεκτόνων
Μία θέση μηχανολόγου - ηλεκτρολόγου.

 

Οι θέσεις αυτές μπορούν να καλυφθούν και με υπαλλήλους που συνάπτουν σύμβαση αορίστου χρόνου.}

 

6. Στα μέλη της Επιτροπής για την αξιολόγηση αιτήσεων και προσφορών της Διακήρυξης 5668/2003 του Υπουργείου Εξωτερικών, που συγκροτήθηκε με την Απόφαση ΣΤ5/Φ.085.1 ΕΣΟΑΒ/ΑΣ 16903/5.3.2003 της Γενικής Γραμματέως Διοίκησης και Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος και οι προϋποθέσεις της οποίας καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών.

 

7. Στο άρθρο 61 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του νόμου 2949/2001 (ΦΕΚ 243/Α/2001) προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:

 

{10. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εξωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορούν να αποσπώνται στο Γενικό Προξενείο της Βοστώνης και στο Προξενείο του Χιούστον 1 υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και 1 υπάλληλος του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων με αποκλειστική απασχόληση την τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής νοσηλείων. Για τις αποσπάσεις αυτές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 40 του νόμου [Ν] 2162/1993 (ΦΕΚ 120/Α/1993).}

 

8. Επιτρέπεται η μετάταξη στον κλάδο εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών:

 

α) Υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ1 Οικονομικού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, οι οποίοι είναι απόφοιτοι του τμήματος των Εμπορικών Ακολούθων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης

 

β) Υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ1 Οικονομικού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, οι οποίοι έχουν υπηρετήσει σε ειδική θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα με βαθμό 10.

 

γ) Υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ2 Μηχανικών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που υπηρετούσαν στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία καταργήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 159/2002 (ΦΕΚ 140/Α/2002). Οι εν λόγω υπάλληλοι τοποθετούνται στην Τεχνική Υπηρεσία της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας.

 

δ) Υπαλλήλων του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού οι οποίοι έχουν εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε θέματα αναπτυξιακής συνεργασίας.

 

Τη μετάταξη μπορούν οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να ζητήσουν με την υποβολή αίτησης στην ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών εντός είκοσι ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, και στην οποία επισυνάπτονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η κατοχή του διδακτορικού διπλώματος ή του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αποδεικνύεται με την υποβολή κυρωμένου φωτοαντιγράφου του διπλώματος. Όταν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, εκτός από τον τίτλο, απαιτείται και πράξη αναγνώρισης από το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής και επίσημη μετάφραση του τίτλου αυτού. Η αποφοίτηση από το τμήμα των Εμπορικών Ακολούθων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης αποδεικνύεται με την υποβολή βεβαίωσης της Σχολής που πιστοποιεί την αποφοίτηση από το τμήμα. Ο κλάδος των αιτούντων υπαλλήλων, αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωσης της υπηρεσίας τους στην οποία θα αναφέρεται και η ημερομηνία διορισμού τους στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Η θητεία σε ειδική θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα με βαθμό 10 των ειδικών θέσεων αποδεικνύεται με την προσκόμιση του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διορισμού σε αυτή.

 

Η μετάταξη ενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών ύστερα από γνώμη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών. Με την ίδια απόφαση γίνεται και μεταφορά της οργανικής θέσης που κατείχε ο μετατασσόμενος στον κλάδο Εμπειρογνωμόνων. Τα υπηρεσιακά συμβούλια κατά την εξέταση των αιτήσεων μπορεί να λαμβάνουν υπόψη τους κάθε στοιχείο των ατομικών φακέλων των αιτούντων. Στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Εξωτερικών συμμετέχει στην περίπτωση αυτή εκπρόσωπος του κλάδου των Εμπειρογνωμόνων σε βαθμό τουλάχιστον αντίστοιχο εκείνου που θα ενταχθεί ο κρινόμενος και ο οποίος θα ορίζεται για τις συγκεκριμένες κρίσεις από τον Υπουργό Εξωτερικών, ύστερα από πρόταση της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης.

 

Οι μετατασσόμενοι εντάσσονται βαθμολογικά σύμφωνα με το χρόνο προϋπηρεσίας τους στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ως εξής:

 

α) Οι έχοντες προϋπηρεσία μικρότερη των 14 ετών εντάσσονται στο βαθμό του Εμπειρογνώμονα Β', ο δε πέραν της δεκαετίας χρόνος προϋπηρεσίας προσμετράται για προαγωγή στο Βαθμό του Εμπειρογνώμονα Α'.

 

β) Οι έχοντες προϋπηρεσία τουλάχιστον 14 αλλά μικρότερη των 20 ετών εντάσσονται στο βαθμό του Εμπειρογνώμονα Α', ο δε πέραν της δεκατετραετίας χρόνος προϋπηρεσίας προσμετράται για προαγωγή στον βαθμό του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή - Συμβούλου Β'.

 

γ) Οι έχοντες προϋπηρεσία τουλάχιστον 20 αλλά μικρότερη των 23 ετών εντάσσονται στο βαθμό του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή - Συμβούλου Β', ο δε πέραν της εικοσαετίας χρόνος προϋπηρεσίας προσμετράται για προαγωγή στο βαθμό του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή - Συμβούλου Α'.

 

δ) Οι έχοντες προϋπηρεσία 23 ετών και άνω εντάσσονται στο βαθμό του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή - Συμβούλου Α'.

 

Οι μετατασσόμενοι τίθενται στην επετηρίδα μετά από τους υπηρετούντες στον ίδιο βαθμό υπαλλήλους του κλάδου των Εμπειρογνωμόνων. Οι μετατασσόμενοι δεν κρίνονται προς προαγωγή πριν συμπληρώσουν τα τυπικά προσόντα για προαγωγή οι προηγούμενοι στην επετηρίδα ομοιόβαθμοί τους.

 

9. Υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, που εντάχθηκαν στον κλάδο βοηθητικού προσωπικού σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του νόμου 2949/2001 (ΦΕΚ 243/Α/2001), δύνανται να παραμείνουν στις αρχές εξωτερικού που υπηρετούσαν κατά την ημερομηνία ένταξής τους στον ανωτέρω κλάδο και μέχρι τέσσερα χρόνια από αυτήν και να λαμβάνουν τις αποδοχές εξωτερικού, μέχρι την οριστική τοποθέτησή τους στην Κεντρική Υπηρεσία.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.