Νόμος 3200/55 - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Παρ' εκάστη Νομαρχία συνιστάται νομαρχιακό συμβούλιον αποτελούμενο εκ των κάτωθι:

 

α) Του Νομάρχου

 

β) Του Γενικού Διευθυντού Νομαρχίας. Μη υφισταμένης θέσεως Γενικού Διευθυντού, του Συμβουλίου μετέχει ο ανώτερος κατά βαθμό και επί ισόβαθμων ο αρχαιότερος μεταξύ του Διευθυντού Εσωτερικών και του Συμβούλου Νομαρχίας.

 

γ) Του προϊσταμένου της Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών

 

δ) Του προϊσταμένου της Διευθύνσεως Γεωργίας

 

ε) Του προϊσταμένου της Υπηρεσίας Δασών

 

στ) Του προϊσταμένου της Διευθύνσεως ή Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών

 

ζ) Ενός εκπροσώπου μίας των εν τω νομό επαγγελματικών οργανώσεων, οριζόμενης υπό του Νομάρχου.

 

η) Των αιρετών μελών κατά τω ειδικότερα στο άρθρο 11 του παρόντος οριζόμενα.

 

2. Εις το παρά τη Νομαρχία Αττικής νομαρχιακό συμβούλιον μετέχουν επίσης ως μέλη, μετά ψήφου, ο Αναπληρωτής Νομάρχης Αττικής, ως και οι Αναπληρωτές Νομάρχες - Προϊστάμενοι Διαμερισμάτων της Νομαρχίας.

 

3. Ο Νομάρχης δύναται να καλή όπως συμμετέχουν άνευ ψήφου εις το συμβούλιον και προϊστάμενοι ετέρων Δημοσίων Υπηρεσιών του Νομού, οσάκις συζητούνται θέματα της αρμοδιότητος των, ως και άλλα πρόσωπα κεκτημένα ειδικότητα και πείρα επί των υπό συζήτησιν και μελέτη θεμάτων.

 

4. Τα εκ δημοσίων υπαλλήλων μέλη του Συμβουλίου αναπληρούν εν ελλείψει, απουσία ή σε κώλυμα αυτών οι νόμιμοι αναπληρωτές των.

 

5. Του Συμβουλίου προεδρεύει ο Νομάρχης και τούτου ελλείποντος, απόντος ή κωλυομένου ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής εφόσον έχει βαθμό τουλάχιστον 3ο και τούτου ελλείποντος, απόντος ή κωλυομένου ο ανώτερος κατά βαθμό και επί ισόβαθμων ο αρχαιότερος των παρισταμένων μελών δημόσιος υπάλληλος.

 

6. Καθήκοντα γραμματέως του συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος της Νομαρχίας οριζόμενος μετά του αναπληρωτού του υπό του Νομάρχου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 439/1976 (ΦΕΚ 154/Α/1976).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 1235/1982 (ΦΕΚ 26/Α/1982).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.