Νόμος 3200/55 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εκάστη επαρχία εκπροσωπείται εις το κατά το άρθρο 10 Νομαρχιακό Συμβούλιον δι' ενός αιρετού μέλους, εκτός εάν ο πληθυσμός αυτής υπερβαίνει τις 100.000 ότε εκπροσωπείται δια δύο μελών. Προκειμένου περί νομού αποτελουμένου εκ μιας μόνον επαρχίας ο αριθμός των αιρετών μελών του συμβουλίου, ορίζεται εις δύο.

 

2. Τα κατά την προηγουμένη παράγραφο μέλη του συμβουλίου εκλέγονται επί διετή θητεία αρχομένη την 1 Ιουλίου του πρώτου και του τρίτου έτους εκάστης δημοτικής και κοινοτικής περιόδου.

 

3. Εκλογείς των κατά την παράγραφο 1 του παρόντος μελών είναι εν εκάστη επαρχία πάντες οι δήμαρχοι και οι δημοτικοί και κοινοτική σύμβουλοι των εν τη περιφέρεια αυτής και δήμων και κοινοτήτων. Η άσκησις υπό τούτων του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.

 

4. Δύναται να εκλεγεί μέλος του συμβουλίου πας μόνιμος κάτοικος και δημότης δήμου ή κοινότητος του νομού έχων συμπληρωμένο το 25ο έτος της ηλικίας του και την νόμιμη ικανότητα του εκλέγειν κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της εκλογικής νομοθεσίας. Βουλευτής, δήμαρχος, δημοτικός ή κοινοτικός σύμβουλος δεν δύναται να εκλεγεί μέλος του συμβουλίου.

 

Επίσης δεν δύναται να εκλεγεί μέλος του συμβουλίου δημοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4260/1962 (ΦΕΚ 186/Α/1962).

 

5. Δια βασιλικού διατάγματος εκδιδομένου τη με πρόταση του Υπουργού των Εσωτερικών θέλουν καθορισθεί τα της εκλογής, εν γένει διαδικασίας, τα της εξελέγξεως της εκλογής, τα της απαιτουμένης πλειοψηφίας δια την εκλογήν, παν θέμα αναγόμενο εις την κατά το παρόν άρθρον εκλογήν, ως και πάσα εν γένει λεπτομέρεια αυτής.

 

6. Η εκλογή θεωρείται ματαιωθείσα εν τινί επαρχία εάν ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων δεν υπερβαίνει το ήμισυ του νομίμου αριθμού των εκλογέων της επαρχίας. Εν τη περιπτώσει ταύτη ο Νομάρχης προβαίνει δι' αποφάσεως του εις τον διορισμό των μελών άτινα θέλουν εκπροσωπεί την επαρχία στο συμβούλιο. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογήν και εις ην περίπτωσιν ουδείς εκτεθεί υποψήφιος εις τινά επαρχία.

 

7. Τα αιρετά μέλη του νομαρχιακού συμβουλίου προ της αναλήψεως των καθηκόντων των ομνύουν ενώπιον του νομάρχου ή της υπ' αυτού οριζόμενης αρχής τον όρκο του δημοσίου υπαλλήλου.

 

8. Τις θέσεις των αιρετών μελών του συμβουλίου, που για οποιοδήποτε λόγο μένουν κενές πριν από τη λήξη της θητείας των μελών του, καταλαμβάνουν οι αναπληρωματικοί σύμβουλοι. Οι σύμβουλοι αυτοί καλούνται από το νομάρχη με τη σειρά της εκλογής τους και οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία, μέσα σε οκτώ μέρες αφότου τους επιδόθηκε η κλήση. Αν δεν παρουσιαστούν μέσα στην προθεσμία αυτήν, εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμά τους. Αν δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί σύμβουλοι, το νομαρχιακό συμβούλιο λειτουργεί νομίμως με ελλιπή σύνθεση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του νόμου [Ν] 1832/1989 (ΦΕΚ 54/Α/1989).

 

9. Τα κατά την παράγραφο 1 του παρόντος μέλη οφείλουν να προσέρχονται τακτικώς εις τις συνεδριάσεις του συμβουλίου, εν περιπτώσει δε απουσίας εις δύο συναπτές συνόδους αυτού εκπίπτουν του αξιώματος, της εκπτώσεως απαγγελλομένης δι' αποφάσεως του Νομάρχου.

 

10. Τα αιρετά μέλη, πλην των εν τη έδρα του νομού διαμενόντων, λαμβάνουν αποζημίωση κατά τις ημέρες συνεδριάσεως του Νομαρχιακού Συμβουλίου, οριζόμενη δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.

 

11. Οι διατάξεις των άρθρων 132 και 133 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα έχουν ανάλογη εφαρμογήν και επί νομαρχιακών συμβουλίων.

 

12. Οι πειθαρχικές και ποινικές διατάξεις του νόμου περί εκλογής βουλευτών εφαρμόζονται αναλόγως και επί εκλογής νομαρχιακών συμβούλων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.