Νόμος 3200/55 - Άρθρο 18

Άρθρο 18


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Νομάρχης είναι πειθαρχικώς προϊστάμενος πάντων των εν τω νομό υπηρετούντων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων, πλην των υπαγομένων εις το Υπουργείο Δικαιοσύνης, δυνάμενος να επιβάλλει εις αυτούς την πειθαρχική ποινή της επιπλήξεως και την του προστίμου μέχρι των τριών τετάρτων των αποδοχών εντός μηνός.

 

2. Οι πειθαρχικές αποφάσεις του Νομάρχου υπόκεινται εις προσφυγή ενώπιον του Ανωτάτου Συμβουλίου Δημοσίων Υπηρεσιών δυναμένου, πλην εναντίας διατάξεως να επιβάλλει πάσαν ποινή του άρθρου 133 του νόμου [Ν] 1811/1951.

 

3. Εις προσφυγή δικαιούται: α) Ο τιμωρηθείς υπάλληλος και β) Υπέρ της διοικήσεως ο Υπουργός, στον οποίο υπάγεται ο υπάλληλος.

 

4. Η προσφυγή ασκείται εντός δέκα ημερών από της κοινοποιήσεως της προσβαλλομένης αποφάσεως εις τον τιμωρηθέντα υπάλληλο, εφ' όσον ασκείται υπ' αυτού, άλλως αφ' ης περιέλθει η απόφασις εις το Υπουργείον.

 

5. Η προσφυγή του τιμωρηθέντος υπαλλήλου υποβάλλεται ή κοινοποιείται υπ' αυτού εις τον εκδόντα την απόφαση Νομάρχη, του δε Υπουργού διαβιβάζεται εις αυτόν δι' εγγράφου. Ο Νομάρχης οφείλει εντός πέντε ημερών να διαβιβάσει αυτήν μετά της δικογραφίας εις το Συμβούλιον.

 

6. Η προσφυγή και η προς άσκηση αυτής προθεσμία αναστέλλουν την εκτέλεσιν.

 

7. Το συμβούλιον δικάζον επί προσφυγή υπέρ της Διοικήσεως, δεν δύναται να επιβάλει ελαφρότερη της επιβληθείσης ποινής.

 

8. Η κατά τις κείμενες διατάξεις πειθαρχική αρμοδιότης και δικαιοδοσία των Υπουργών δεν θίγεται υπό των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 37 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 750/1970 (ΦΕΚ 281/Α/1970).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.