Νόμος 3212/03 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Ρυθμίσεις για την Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας Ανώνυμη Εταιρεία και την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Ανώνυμη Εταιρεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέχρι να ολοκληρωθεί η στελέχωση των υπηρεσιών της εταιρείας Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας Ανώνυμη Εταιρεία με το προσωπικό της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του νόμου 2938/2001 (ΦΕΚ 178/Α/2001) δύνανται να αποσπώνται στην Εταιρεία υπάλληλοι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

Η απόσπαση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μετά σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

 

Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του αποσπασμένου, στη θέση που οργανικά κατέχει.

 

Η μισθοδοσία των αποσπασμένων, τα πάσης φύσεως επιδόματα και οι εργοδοτικές εισφορές προς τα αντίστοιχα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης βαρύνουν την υπηρεσία από την οποία αποσπάσθηκαν, η δε Εταιρεία υποχρεούται να καταβάλλει εντός μηνός τα αντίστοιχα ποσά στην υπηρεσία του αποσπασμένου.

 

2. Στο άρθρο 3 του νόμου 2744/1999 (ΦΕΚ 222/Α/1999) προστίθενται παράγραφοι 4 και 5, που έχουν ως εξής:

 

{4. Στις περιπτώσεις ακινήτων που χρησιμοποιούνται από βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εκπαιδευτήρια, επιχειρήσεις λουτρών, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κοινωφελή ιδρύματα, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση ακινήτων που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά κατηγορίες, ανάλογα με το υδραυλικό και το ρυπαντικό φορτίο τους, το τέλος χρήσεως υπονόμων, καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

5. Η υποχρέωση καταβολής του τέλους χρήσεως υπονόμων αρχίζει έξι μήνες από την ημερομηνία κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης, εκτός αν συνδεθούν οι εσωτερικές εγκαταστάσεις αποχετεύσεως του ακινήτου με τον αγωγό αποχέτευσης σε προγενέστερη ημερομηνία, οπότε η υποχρέωση καταβολής του τέλους χρήσης αρχίζει από την ημερομηνία σύνδεσης.}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 2744/1999 (ΦΕΚ 222/Α/1999) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, η οποία είναι δεσμευτική για την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας και τα Μελετητικά Γραφεία ή τους Μελετητές, είναι δυνατή η υποκατάσταση της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας από το Ελληνικό Δημόσιο, στις συμβάσεις εκπόνησης μελετών που έχει υπογράψει πριν τις 25-10-1999, οι οποίες αφορούν σε κατασκευή έργων της παραγράφου αυτής. Η υποκατάσταση επέρχεται με την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας και τα Μελετητικά Γραφεία ή τους Μελετητές, που υποχρεούνται να συνεργάζονται απροφασίστως και χωρίς καμία καθυστέρηση, όταν κληθούν, με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, να παραδίδουν τις υπογραφείσες συμβάσεις, τις εκπονηθείσες μελέτες ή τα τμήματά τους και να παρέχουν κάθε χρήσιμη πληροφορία. Η δαπάνη για τις μελέτες ή τα τμήματά τους που εκπονήθηκαν ή θα εκπονηθούν μέχρι την κατά τα ανωτέρω υποκατάσταση βαρύνει την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας και για το περαιτέρω χρονικό διάστημα το Δημόσιο.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.