Νόμος 3227/04 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Προγράμματα επιδότησης Μη Κυβερνητικών Οργανισμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη διαχείριση ποσοστού του συνόλου των πιστώσεων, που διατίθενται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Γ' ΚΠΣ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση 2000-2006 σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις υπό τη μορφή επιδοτήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού 1784/1999 (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12-07-1999 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (EEL 213/1999), αρμόδιος φορέας ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του επιχειρησιακού αυτού προγράμματος.

 

Για την εφαρμογή του προγράμματος επιδοτήσεων των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, αρμόδιος φορέας ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ως τελικός δικαιούχος με την έννοια του άρθρου 1 του νόμου 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/2000).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3)α του άρθρου 12 του νόμου 3460/2006 (ΦΕΚ 105/Α/2006).

 

2. Στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση συνιστάται Ειδική Μονάδα με την επωνυμία Μονάδα Διαχείρισης Δράσεων Μη Κυβερνητικών Οργανισμών (ΜΚΟ), η οποία στελεχώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/2000).

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζονται η οργάνωση, η διάρθρωση, η στελέχωση και κάθε σχετικό θέμα για τη λειτουργία της Ειδικής Μονάδας Διαχείρισης Δράσεων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και εξειδικεύονται οι αρμοδιότητές της.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας τίθενται οι όροι και καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη διαδικασία παρακολούθησης, εκτέλεσης, αξιολόγησης και ελέγχου των εκτελούμενων δράσεων από τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και τις τοπικές συμπράξεις και προσδιορίζονται ιδίως:

 

α)α) Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που εφαρμόζουν τις δράσεις που προκηρύσσονται κάθε φορά.

β)β) Οι δαπάνες αυτών που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση και ο τρόπος πιστοποίησής τους.

γ)γ) Η διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3)β του άρθρου 12 του νόμου 3460/2006 (ΦΕΚ 105/Α/2006).

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μπορούν να επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων νομικά πρόσωπα κάθε μορφής, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δεν είναι τελικοί δικαιούχοι κατά την έννοια του άρθρου 1 του νόμου 2860/2000, αλλά εκτελούν έργα ως Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, στο πλαίσιο εγκεκριμένων δράσεων του Μέτρου 1.6 του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση 2000 - 2006, που χρηματοδοτείται μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 3)γ του άρθρου 12 του νόμου 3460/2006 (ΦΕΚ 105/Α/2006).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.