Νόμος 3252/04 - Άρθρο 42

Άρθρο 42


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού λήγει αυτοδικαίως και αζημίως για το Δημόσιο η θητεία είτε αυτή καθορίζεται από συγκεκριμένη διάταξη είτε απορρέει από σύμβαση των Προέδρων των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας, των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας, των Διοικητών των Νοσοκομείων Εθνικού Συστήματος Υγείας και των Αναπληρωτών Διοικητών των Νοσοκομείων Εθνικού Συστήματος Υγείας Επίσης, από τη δημοσίευση του νόμου αυτού λήγει η θητεία των μη αιρετών μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

2. Τα μονομελή Όργανα Διοίκησης, των οποίων η θητεία λήγει, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους και να λαμβάνουν τις προβλεπόμενες αποδοχές ή αποζημιώσεις ως την αντικατάστασή τους, η οποία γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 5 του νόμου 2889/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Σε κάθε Νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας συνιστάται μία οργανική θέση Διοικητή με βαθμό 1 της κατηγορίας Εδικής Θέσης, ο οποίος είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται το χρονικό διάστημα άσκησης των καθηκόντων του. Τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι είναι: πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ιδιαίτερη ικανότητα στην άσκηση διευθυντικών καθηκόντων σε υπηρεσίες ή οργανισμούς του Δημοσίου ή επιχειρήσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, συνεκτιμώμενων και των μεταπτυχιακών σπουδών και επιστημονικής εξειδίκευσης σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού, οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας νοσοκομείων ή επιχειρήσεων, οικονομικών της υγείας ή κοινωνικής διοίκησης, καθώς και της ανάλογης εμπειρίας. Σε νοσοκομεία με δυναμικότητα μέχρι 200 κλίνες μπορεί να διορίζεται ως Διοικητής και πτυχιούχος Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος που διαθέτει τα προσόντα του προηγούμενου εδαφίου.}

 

3. Οι οργανικές θέσεις των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας, οι οποίες είχαν συσταθεί με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 3 του νόμου 2889/2001, καταργούνται από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος. Η αρμοδιότητα αναπλήρωσης του Προέδρου στη Διοίκηση της Γενικής Διεύθυνσης του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας μεταβιβάζεται στον Αντιπρόεδρο του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας. Οι αρμοδιότητες σχετικά με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και οι αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών μεταβιβάζονται στον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας, αλλά δύναται να μεταβιβάζονται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον Αντιπρόεδρο του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας.

 

Στην περίπτωση αυτή, οι πάσης φύσεως μηνιαίες αποδοχές και επιδόματα του Αντιπροέδρου του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας. ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την ίδια απόφαση παρέχονται επιδόματα εορτών και άδειας, καθώς και αποζημίωση για έξοδα κίνησης και έξοδα παράστασης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.