Νόμος 3296/04 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Κίνητρα συγχώνευσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως και 6 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται επί συγχωνεύσεως επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής και ανεξάρτητα του αντικειμένου των εργασιών τους, εφόσον σε αυτές δεν συμπεριλαμβάνεται ανώνυμη εταιρεία, με σκοπό την ίδρυση προσωπικής εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ανώνυμης εταιρείας.

 

2. Τα καθαρά κέρδη που δηλώνονται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και τα οποία προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία Γ' κατηγορίας της συνιστώμενης εταιρείας φορολογούνται για το πρώτο οικονομικό έτος με τον ισχύοντα κατά το χρόνο υποβολής της οικείας δήλωσης συντελεστή φορολογίας, μειωμένο κατά 10 μονάδες και για το επόμενο οικονομικό έτος με συντελεστή μειωμένο κατά 5 μονάδες.

 

3. Η μείωση του συντελεστή φορολογίας παρέχεται για τα 2 πρώτα οικονομικά έτη από το χρόνο της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α) Η προερχόμενη από τη συγχώνευση εταιρεία έχει κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της συγχώνευσης το κάτωθι ποσό κεφαλαίου:

 

α)α) προκειμένου για προσωπική εταιρεία, τουλάχιστον 60.000,00 €, εκ των οποίων το ένα τρίτο (1/3) θα είναι καταβεβλημένο σε μετρητά,

 

β)β) προκειμένου για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, τουλάχιστον 120.000 €,

 

γ)γ) προκειμένου για ανώνυμη εταιρεία, τουλάχιστον 200.000 €.

 

β) Οι συγχωνευόμενες επιχειρήσεις να βρίσκονται σε λειτουργία τουλάχιστον 4 χρόνια πριν από το χρόνο της συγχώνευσης.

 

4. Η αποτίμηση της αξίας των εισφερόμενων σε είδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, περιουσιακών στοιχείων σε ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή προσωπική εταιρεία ενεργείται από την Επιτροπή του άρθρου 9 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, όπως ισχύει.

 

5. Οι διατάξεις των άρθρων 2, 3, 5, 6, 9, 10 και 12 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1297/1972 (ΦΕΚ 217/Α/1972) εφαρμόζονται ανάλογα και επί των συγχωνεύσεων του παρόντος άρθρου.

 

6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται για συγχωνεύσεις επιχειρήσεων των οποίων η ολοκλήρωση θα γίνει μέχρι την 31-12-2011).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου 3756/2009 (ΦΕΚ 53/Α/2009).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.