Νόμος 3305/05 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Γραμματεία της Αρχής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Αρχή εξυπηρετείται από Γραμματεία, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Διευθύνσεως και συγκροτείται από τα εξής ιδίως τμήματα:

 

α. διοίκησης,

β. οικονομικής διαχείρισης,

γ. γραμματειακής υποστήριξης,

δ. μηχανογραφικών εφαρμογών,

ε. επικοινωνίας και διεθνών σχέσεων.

 

2. Η οργάνωση της Γραμματείας, η διαίρεσή της σε τμήματα και γραφεία και οι επί μέρους αρμοδιότητες τούτων, ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού κατά κλάδους και ειδικότητες, ο ελάχιστος αριθμός υπαλλήλων κατά τμήμα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από εισήγηση της Αρχής, η οποία διατυπώνεται μέσα σε δύο μήνες από τη συγκρότησή της.

 

Με όμοιο Προεδρικό Διάταγμα μπορούν να ιδρύονται νέα τμήματα, να καταργούνται ή να συγχωνεύονται τα υπάρχοντα και να ανακατανέμονται ή να μεταβάλλονται οι αρμοδιότητές τους. Με το ίδιο Προεδρικό Διάταγμα καθορίζονται οι προϋποθέσεις κατανομής και ένταξης του υπηρετούντος προσωπικού στα τυχόν νέα τμήματα που θα συσταθούν.

 

Τα θέματα εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της Γραμματείας της Αρχής ρυθμίζονται από εσωτερικό κανονισμό, που εκδίδεται από την Αρχή και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Η πλήρωση των θέσεων των προϊσταμένων και του προσωπικού της Γραμματείας καθώς και του προσωπικού των υπηρεσιακών μονάδων της Γραμματείας, μπορεί να γίνει είτε με μετάταξη υπαλλήλων του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, με τη συναίνεση των μετατασσόμενων υπαλλήλων είτε με διορισμό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με τα προβλεπόμενα στο νόμο 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994). Η τοποθέτηση προϊσταμένων γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του επικεφαλής Ανεξάρτητης Αρχής μπορεί, για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της Αρχής μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του προηγούμενου εδαφίου, να μετακινούνται υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας, καθώς και να αποσπώνται υπάλληλοι άλλων Υπουργείων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα ή Ανεξάρτητων Αρχών. Οι μετακινήσεις και αποσπάσεις αυτές γίνονται με τη συναίνεση των αποσπώμενων ή μετακινούμενων υπαλλήλων και χωρίς να απαιτείται γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, για χρονικό διάστημα έως 3 έτη, το οποίο μπορεί να παραταθεί με την ίδια απόφαση 1 φορά, κατά παρέκκλιση του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016).

 

Για το διάστημα της ανωτέρω μετακίνησης ή απόσπασης, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώμη της Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, ανατίθενται προσωρινά καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Τμήματος της γραμματείας στο υπηρετούν με υπαλληλική σχέση προσωπικό. Ο χρόνος της προηγούμενης υπηρεσίας των αποσπασμένων ή μετατασσομένων από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για κάθε συνέπεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 85 του νόμου 4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α/2019).

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.