Νόμος 4600/19 - Άρθρο 85

Άρθρο 85: Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Η αληθής έννοια του προβλεπόμενου διοικητικού ελέγχου στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 του νόμου 3305/2005 (ΦΕΚ 17/Α/2005), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 4558/2018 είναι ότι, μπορεί να αφορά ολόκληρο το διάστημα λειτουργίας της Αρχής με έναρξη τη σύστασή της.

 

β. Η αληθής έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του νόμου 3305/2005 είναι ότι, η υπουργική απόφαση περί έναρξης λειτουργίας της αρχής που προβλέπεται στην εν λόγω διάταξη, εκδίδεται άπαξ και δεν απαιτείται η επανέκδοσή της σε κάθε νέα συγκρότηση αυτής, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή της.

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 24 του νόμου 3305/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται οι μηνιαίες αποδοχές του Προέδρου και των μελών της Αρχής, καθώς και η αποζημίωσή τους για κάθε συνεδρίαση στην οποία συμμετέχουν. Στον αναπληρωτή του Προέδρου και στα αναπληρωματικά μέλη καταβάλλεται το εβδομήντα τοις εκατό (70%) των αποδοχών του Προέδρου και των τακτικών μελών αντίστοιχα, εφόσον κατά βεβαίωση του Προέδρου, κατά τη διάρκεια του μηνός, έλαβαν μέρος σε συνεδριάσεις της Αρχής ή προσέφεραν άλλη υπηρεσία. Οι διατάξεις για τις δαπάνες κινήσεως των μετακινούμενων προσώπων με εντολή του Δημοσίου για εκτέλεση υπηρεσίας, που ισχύουν κάθε φορά, έχουν εφαρμογή και για τη μετακίνηση του Προέδρου και του αναπληρωτή του, καθώς και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Αρχής από τον τόπο κατοικίας τους στην έδρα της Αρχής για συμμετοχή σε συνεδριάσεις και άλλη προσφορά υπηρεσιών στην Αρχή και για τη μετακίνησή τους σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο κατοικίας τους για την εκτέλεση υπηρεσίας στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους. Οι ίδιες διατάξεις εφαρμόζονται και για τη μετακίνηση των υπαλλήλων της Γραμματείας της Αρχής. Ο Πρόεδρος εκδίδει τις σχετικές εντολές μετακίνησης.}

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 25 του νόμου 3305/2005 (ΦΕΚ 17/Α/2005) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η πλήρωση των θέσεων των προϊσταμένων και του προσωπικού της Γραμματείας καθώς και του προσωπικού των υπηρεσιακών μονάδων της Γραμματείας, μπορεί να γίνει είτε με μετάταξη υπαλλήλων του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, με τη συναίνεση των μετατασσόμενων υπαλλήλων είτε με διορισμό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με τα προβλεπόμενα στο νόμο 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994). Η τοποθέτηση προϊσταμένων γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του επικεφαλής Ανεξάρτητης Αρχής μπορεί, για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της Αρχής μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του προηγούμενου εδαφίου, να μετακινούνται υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας, καθώς και να αποσπώνται υπάλληλοι άλλων Υπουργείων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα ή Ανεξάρτητων Αρχών. Οι μετακινήσεις και αποσπάσεις αυτές γίνονται με τη συναίνεση των αποσπώμενων ή μετακινούμενων υπαλλήλων και χωρίς να απαιτείται γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, για χρονικό διάστημα έως 3 έτη, το οποίο μπορεί να παραταθεί με την ίδια απόφαση 1 φορά, κατά παρέκκλιση του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016).

 

Για το διάστημα της ανωτέρω μετακίνησης ή απόσπασης, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώμη της Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, ανατίθενται προσωρινά καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Τμήματος της γραμματείας στο υπηρετούν με υπαλληλική σχέση προσωπικό. Ο χρόνος της προηγούμενης υπηρεσίας των αποσπασμένων ή μετατασσομένων από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για κάθε συνέπεια.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.