Νόμος 3345/05 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Αναδιαπραγμάτευση και κεφαλαιοποίηση παλαιών δανείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και ρύθμιση εξόφλησης οφειλών από συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι κάθε είδους υποχρεώσεις των Δήμων, Κοινοτήτων και Συνδέσμων αυτών, από παλαιά δάνεια που δεν έχουν λήξει, τα οποία συνήψαν με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και που δεν κατέστη δυνατόν να εξυπηρετηθούν με σύναψη νέων δανείων, από το ανωτέρω Ταμείο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παράγραφοι 2 έως και 11 του νόμου 3242/2004 και 30 του νόμου 3202/2003, εξαιτίας χρεωστικών ανοιγμάτων και ελλειμμάτων που προκλήθηκαν ή δημιουργήθηκαν σε προηγούμενες δημοτικές ή κοινοτικές περιόδους, υπόκεινται στις ρυθμίσεις των επόμενων παραγράφων.

 

2. α. Αναστέλλεται από 01-01-2005 έως και 31-12-2006 η καταβολή όσων υποχρεώσεων εξακολουθούν να οφείλονται, από το σύνολο των δανείων που δεν έχουν λήξει και έχουν χορηγηθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε Δήμους, Κοινότητες και Συνδέσμους της προηγούμενης παραγράφου.

 

β. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις, μαζί με τους απλούς τόκους που αναλογούν σε αυτές για κάθε χρόνο αναστολής, λογιζόμενους με το συμβατικό επιτόκιο, τίθενται υπό νέα διαπραγμάτευση, ενοποιούνται και κεφαλαιοποιούνται κατά τη λήξη της περιόδου αναστολής. Μετά τη συνομολόγηση νέας ενιαίας δανειακής σύμβασης με όρους και προϋποθέσεις που θα καθορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, εξοφλούνται σε είκοσι, κατ' ανώτατο όριο, ετήσιες δόσεις, από 01-01-2007, με το επιτόκιο που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήξης της αναστολής για όλες τις χρηματοδοτήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Συνδέσμων τους από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Τόκοι υπερημερίας κατά την περίοδο αναστολής από 01-01-2005 έως 31-12-2006 δεν λογίζονται.

 

γ. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι Σύνδεσμοι αυτών μπορούν, εντός του παρεχόμενου χρόνου αναστολής, να εξοφλήσουν μερικά ή ολικά τις υποχρεώσεις τους που αναστέλλονται.

 

3. Τοκοχρεολυτικές δόσεις που έχουν καταβληθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και τους Συνδέσμους τους για την εξυπηρέτηση των παλαιών δανείων της προηγούμενης παραγράφου, δεν επιστρέφονται

 

4. Αποφάσεις δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων για τη ρύθμιση εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών από συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που δεν εκδόθηκαν έως την 31-12-2004, κατ' εφαρμογή του άρθρου 22 παράγραφος 6 του νόμου 3274/2004, εκδίδονται μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Οι αιτήσεις των οφειλετών υποβάλλονται μέσα σε τριάντα ημέρες από την έκδοση των παραπάνω αποφάσεων και οι ρυθμίσεις διέπονται από τους όρους της ανωτέρω διάταξης.

 

Ποσά που έχουν καταβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν επιστρέφονται.

 

5. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία εκδίδεται μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ο αριθμός των δόσεων που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του νόμου 3274/2004 μπορεί να αυξηθεί, με ανώτατο όριο τις είκοσι τέσσερις ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Εάν έχουν ήδη καταβληθεί από τους οφειλέτες δόσεις στο πλαίσιο εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων, για τον υπολογισμό του νέου ύψους των δόσεων λαμβάνεται υπόψη το εναπομείναν οφειλόμενο ποσό και ο νέος αριθμός των δόσεων καθορίζεται με την αφαίρεση όσων έχουν ήδη καταβληθεί.

 

Ποσά που έχουν καταβληθεί για οφειλές από μισθώματα ακινήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πριν την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού δεν επιστρέφονται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.