Νόμος 3377/05 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 2 του νόμου 2323/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 2

 

1. Για τη συμμετοχή στις εμποροπανηγύρεις και στις υπαίθριες χριστουγεννιάτικες αγορές, απαιτείται άδεια.

 

Η ισχύς της άδειας αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) συναπτές ημέρες, όταν αφορά σε συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις και τις δέκα (10) συναπτές ημέρες, όταν αφορά σε συμμετοχή σε υπαίθριες χριστουγεννιάτικες αγορές. Η ισχύς των αδειών για συμμετοχή σε παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις επτά (7) συναπτές ημέρες. Οι άδειες χορηγούνται σε εμπόρους και σε όσους κατέχουν άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου και εκδίδονται με απόφαση του αρμόδιου, κατά τόπο, δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, με την ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών εορτών και ισχύουν για συγκεκριμένο χώρο και θέση, που προσδιορίζονται με την ίδια απόφαση. Κατ' εξαίρεση, για τη συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις και υπαίθριες χριστουγεννιάτικες αγορές που τελούνται στα νησιά της χώρας, εκτός από την Κρήτη και την Εύβοια, οι σχετικές άδειες εκδίδονται με απόφαση του κατά τόπο αρμόδιου νομαρχιακού συμβουλίου, εφόσον τα γεωγραφικά όρια κάθε νησιού συμπίπτουν με τα διοικητικά όρια αρμοδιότητας της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή οι άδειες αφορούν το νησί, όπου εδρεύει η οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπονται η μεταβίβαση, η εισφορά, η εκμίσθωση και η παραχώρηση, κατά χρήση, των αδειών της παραγράφου αυτής, καθώς και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές, από οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από τη σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων των αδειών. Το Δημόσιο, Δήμοι ή Κοινότητες και Εκκλησιαστικές Αρχές δεν επιτρέπεται να εκμισθώνουν ή να παραχωρούν κατά χρήση χώρους που προορίζονται για τη λειτουργία εμποροπανηγύρεων ή χριστουγεννιάτικων αγορών σε πρόσωπα που δεν κατέχουν άδεια κατά την παρούσα παράγραφο.

 

Με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου καθορίζονται τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται στις εμποροπανηγύρεις και στις υπαίθριες χριστουγεννιάτικες αγορές.

 

2. Το αρμόδιο κατά τόπο νομαρχιακό συμβούλιο, με απόφαση του που εκδίδεται ύστερα από γνώμη: α) των οικείων επιμελητηρίων, β) του εμπορικού συλλόγου και γ) της ομοσπονδίας βιοτεχνών και επαγγελματιών του νομού, καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια για τη λειτουργία αγοράς κατά τις Κυριακές (Κυριακάτικη Αγορά), σε προκαθορισμένους χώρους της περιφέρειας του οικείου νομού. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται στην ανωτέρω αγορά.

 

Για τη συμμετοχή στην Κυριακάτικη Αγορά απαιτείται η κατοχή άδειας που χορηγείται με απόφαση του οικείου νομαρχιακού συμβουλίου, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπονται η μεταβίβαση, η εισφορά, η εκμίσθωση και η παραχώρηση, κατά χρήση, των αδειών της παραγράφου αυτής, καθώς και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές, από οποιονδήποτε τρίτο. Το Δημόσιο, Δήμοι ή Κοινότητες και Εκκλησιαστικές Αρχές δεν επιτρέπεται να εκμισθώνουν ή να παραχωρούν κατά χρήση χώρους που προορίζονται για τη λειτουργία εμποροπανηγύρεων ή χριστουγεννιάτικων αγορών σε πρόσωπα που δεν κατέχουν άδεια κατά την παρούσα παράγραφο.

 

3. Η λειτουργία Κυριακάτικων Αγορών επιτρέπεται με απόφαση του κατά τόπο αρμόδιου νομαρχιακού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, στις πόλεις της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών Πειραιώς, με πληθυσμό πάνω από εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους και στις πόλεις των άλλων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, με πληθυσμό πάνω από είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους, σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής.

 

4. Τα έσοδα που προέρχονται από την έκδοση αδειών για συμμετοχή σε Κυριακάτικη Αγορά περιέρχονται στον οικείο Δήμο, στην περιφέρεια του οποίου λειτουργεί η Αγορά.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.