Νόμος 2323/95 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, υπαίθριο εμπόριο, πλανόδιο ή στάσιμο, νοείται η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας σε χώρο ακάλυπτο, που δεν χαρακτηρίζεται ως επαγγελματική στέγη σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 34/1995 (ΦΕΚ 30/Α/1995). Ακάλυπτοι χώροι νοούνται και οι εγκαταστάσεις που φέρουν μόνο στέγαστρο ή και περίφραγμα, τα οποία δεν αποτελούν μόνιμη κατασκευή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014).

 

2. Υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο νοείται το υπαίθριο εμπόριο που ασκείται με τη χρήση οποιουδήποτε οχήματος, αυτοκινούμενου ή μη ή οποιουδήποτε κινητού μέσου.

 

Όποιος ασκεί υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο επιτρέπεται να παραμένει στάσιμος μόνο κατά τη διάρκεια της συναλλαγής.

 

Ως υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο νοείται και το εμπόριο που ασκείται με τη μέθοδο των επισκέψεων από πόρτα σε πόρτα ή με οποιονδήποτε άλλον ανάλογο τρόπο, από πρόσωπα τα οποία δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση με νόμιμα οργανωμένη επιχείρηση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α/2007).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014).

 

3. Για την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου απαιτείται η κατοχή άδειας. Η άδεια χορηγείται με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην περιφέρεια της οποίας κατοικεί ή διαμένει συνεχώς, κατά τα δύο τελευταία χρόνια, ο ενδιαφερόμενος.

 

Οι άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου διακρίνονται:

 

α) σε άδεια τύπου Α', η οποία ισχύει για την πώληση πρωτογενών προϊόντων γης (στα οποία περιλαμβάνονται και τα άνθη), αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας, σε όλη τη χώρα και

β) σε άδεια τύπου Β', η οποία ισχύει για την πώληση των λοιπών προϊόντων στην περιφέρεια μόνο της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που τη χορηγεί.

 

Ειδικά, για τις Νομαρχίες Αθηνών και Πειραιώς, η άδεια χορηγείται σε όσους κατοικούν ή διαμένουν, συνεχώς, κατά τα δύο (2), τουλάχιστον, τελευταία έτη είτε στην περιφέρεια των Νομαρχιών αυτών είτε στις περιφέρειες των Νομαρχιών Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής.

 

Στις ενιαίες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις αρμόδιο για τη χορήγηση της άδειας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο είναι το νομαρχιακό συμβούλιο της οικείας Νομαρχίας.

 

Η άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου δεν επιτρέπεται σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 12 του νόμου 3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α/2007).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014).

 

4. Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση συγκροτείται, με απόφαση του οικείου νομάρχη, επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας Εμπορίου της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ως πρόεδρο και από έναν εκπρόσωπο των παρακάτω φορέων, που ορίζονται από αυτούς:

 

α) του επιμελητηρίου του νομού,

β) του εμπορικού συλλόγου της πρωτεύουσας του νομού,

γ) της ομοσπονδίας επαγγελματιών και βιοτεχνών του νομού,

δ) του αντιπροσωπευτικότερου σωματείου μικροπωλητών του νομού, που καθορίζεται με απόφαση του νομάρχη,

ε) της τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων του νομού και

στ) της υπηρεσίας Τροχαίας του νομού.

 

Η επιτροπή γνωμοδοτεί μέχρι την 30η Νοεμβρίου κάθε έτους για το επόμενο έτος ως προς τον αριθμό των αδειών που χορηγούνται σύμφωνα με την παράγραφο 3, κατά κατηγορία επαγγελμάτων. Η γνώμη της επιτροπής υποβάλλεται στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Ο νομάρχης, αφού λάβει υπόψη τη γνώμη της επιτροπής, καθορίζει, με απόφαση του που εκδίδεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, τον ανώτατο αριθμό των αδειών που πρόκειται να χορηγηθούν το επόμενο έτος. Η απόφαση του νομάρχη τοιχοκολλείται σε εμφανές σημείο του κεντρικού καταστήματος της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια άσκησης πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου υποβάλλουν, μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, αιτήσεις στην αρμόδια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Η απόφαση επί των αιτήσεων εκδίδεται μέσα σε 1 μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Οι άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου ισχύουν για μία τριετία, είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθούν, να εισφερθούν, να εκμισθωθούν ή να παραχωρηθούν κατά χρήση. Κατ' εξαίρεση, οι κάτοχοι των αδειών μπορούν να αναπληρώνονται στην άσκηση της δραστηριότητας τους από συγγενικά πρόσωπα, εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού και εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014).

 

5. Υπαίθριο στάσιμο εμπόριο νοείται κάθε μορφή άσκησης υπαίθριου εμπορίου που δεν αποτελεί πλανόδιο εμπόριο κατά την έννοια της παραγράφου 2. Για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου απαιτείται η κατοχή άδειας. Η άδεια χορηγείται από το αρμόδιο, κατά τόπο, δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, κατά περίπτωση. Οι άδειες άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ισχύουν για μια τριετία, είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθούν, να εισφερθούν, να εκμισθωθούν ή να παραχωρηθούν κατά χρήση. Η άσκηση του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου επιτρέπεται μόνο:

 

α. σε θέσεις που καθορίζονται και οριοθετούνται από τους δήμους και τις κοινότητες, στο χώρο της δικαιοδοσίας τους,

β. σε ιδιωτικούς χώρους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014).

 

6. Με αποφάσεις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, κατά περίπτωση, που λαμβάνονται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους και ισχύουν για το επόμενο έτος, καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός των αδειών, κατά κατηγορία επαγγελμάτων, που πρόκειται να χορηγηθούν το επόμενο έτος και προσδιορίζονται ισάριθμες, συγκεκριμένες θέσεις για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων. Η απόσταση μεταξύ των θέσεων του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατό (100) μέτρων, σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους και των πενήντα (50) m, σε πόλεις με μικρότερο πληθυσμό, σε κωμοπόλεις και χωριά.

 

Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται εκτός:

 

α) των δημοτικών και λαϊκών αγορών και

β) περιοχών που γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε μικρή απόσταση από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, μπροστά από την είσοδο εμπορικών καταστημάτων και εισόδους αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, μνημείων και εκκλησιών.

 

Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από τα άκρα των δημοτικών και λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των 300 m, στους δήμους του λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήμους με πληθυσμό πάνω από 100.000.

 

Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ανωτέρω απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των 150 m.

 

Οι όροι της παραγράφου αυτής ισχύουν και για τη χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε ιδιωτικούς χώρους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014).

 

7. Οι αποφάσεις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου κατά τις παραγράφους 5 και 6, εκδίδονται ύστερα από γνώμη:

 

α) του οικείου επιμελητηρίου,

β) του εμπορικού συλλόγου,

γ) της ομοσπονδίας επαγγελματιών βιοτεχνών της περιοχής,

δ) του αντιπροσωπευτικότερου σωματείου μικροπωλητών της περιοχής, που καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση δημάρχου ή προέδρου κοινότητας,

ε) της εθνικής συνομοσπονδίας ατόμων με ειδικές ανάγκες,

στ) των αρμόδιων εφοριών αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, όταν πρόκειται για παρακείμενους αρχαιολογικούς χώρους και

ζ) της οικείας υπηρεσίας Τροχαίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014).

 

8. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά την παράγραφο 6, όταν πρόκειται για δήμους με πληθυσμό πάνω από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) κατοίκους ή για πρωτεύουσες νομών, εκδίδονται ύστερα από γνώμη επιτροπής, που συγκροτείται με απόφαση του οικείου δημάρχου και αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του δήμου, ως πρόεδρο, και από έναν εκπρόσωπο των παρακάτω φορέων, που ορίζεται από αυτούς:

 

α) του οικείου επιμελητηρίου,

β) του εμπορικού συλλόγου,

γ) της ομοσπονδίας επαγγελματιών βιοτεχνών της περιοχής,

δ) του αντιπροσωπευτικότερου σωματείου μικροπωλητών, που καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου δημοτικού συμβουλίου, το οποίο ορίζει, ως εκπρόσωπο του, πρόσωπο το οποίο δραστηριοποιείται στη συγκεκριμένη περιοχή,

ε) της εθνικής συνομοσπονδίας ατόμων με ειδικές ανάγκες,

στ) των αρμόδιων εφοριών αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, όταν πρόκειται για παρακείμενους αρχαιολογικούς χώρους και

ζ) της οικείας υπηρεσίας Τροχαίας.

 

Η γνώμη της επιτροπής του προηγούμενου εδαφίου παρέχεται μέχρι την 30η Νοεμβρίου κάθε έτους και ισχύει για το επόμενο έτος. Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στον αρμόδιο δήμο ή κοινότητα μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους. Οι αποφάσεις επί των αιτήσεων εκδίδονται μέσα σε 1 μήνα από την ημερομηνία του προηγούμενου εδαφίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 καταργήθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014).

 

9. Οι αποφάσεις των νομαρχιακών συμβουλίων, που λαμβάνονται κατά τις παραγράφους 3 και 4, και των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων, που λαμβάνονται κατά τις παραγράφους 5 και 6, κοινοποιούνται:

 

α) στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, όταν πρόκειται για αποφάσεις οργάνων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς και δήμων και κοινοτήτων που εμπίπτουν στην περιφέρεια αυτής,

β) στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και στις οικείες περιφέρειες, όταν πρόκειται για αποφάσεις οργάνων των υπόλοιπων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των δήμων και κοινοτήτων της χώρας.

 

Οι διαθέσιμες, ανά κατηγορία άδειες χορηγούνται με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου, σε ανέργους και δικαιούχους άσκησης των εν λόγω δραστηριοτήτων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του νόμου 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α/2010). Αν ο αριθμός των αιτούντων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων αδειών, εφαρμόζεται το άρθρο 13 του νόμου 3844/2010.

 

Από τις χορηγούμενες σε ανέργους άδειες ικανοποιούνται, κατά σειρά προτεραιότητας, τα πρόσωπα των κατωτέρω κατηγοριών:

 

α. μέχρι ποσοστό 10%, άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 67% και τυφλοί,

 

β. μέχρι ποσοστό 15%, πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα,

 

γ. μέχρι ποσοστό 10%, ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του νόμου [Ν] 1370/1944 (ΦΕΚ 82/Α/1944),

 

δ. μέχρι ποσοστό 10% άτομα με αναπηρία πάνω από 50%, εφόσον δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα,

 

ε. μέχρι ποσοστό 5%, γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,

 

στ. μέχρι ποσοστό 10%, ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, που προέρχονται από την πρώην ΕΣΣΔ και τον Πόντο,

 

ζ. μέχρι ποσοστό 5% Έλληνες τσιγγάνοι ΡΟΜ που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,

 

η. μέχρι ποσοστό 5% άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση,

 

εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και έχουν υποβάλει αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.}

 

Οι υπόλοιπες άδειες που απομένουν αδιάθετες χορηγούνται με κλήρωση, η οποία διενεργείται μεταξύ των ενδιαφερομένων από το νομαρχιακό, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, κατά περίπτωση.

 

Κλήρωση διενεργείται και όταν ο αριθμός των προσώπων που υπέβαλαν αίτηση και έχουν προτεραιότητα, υπερβαίνει τον αριθμό των αδειών που αναλογούν στη συγκεκριμένη κατηγορία προσώπων.

 

Επίσης, κλήρωση διενεργείται και για τον καθορισμό κάθε συγκεκριμένης θέσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάθε κάτοχος της άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

 

Όλες οι κληρώσεις διενεργούνται δημοσίως, την ίδια ημέρα. Στις κληρώσεις που διενεργούνται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης παρίσταται υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης με Βαθμό Α' ή ομοιόβαθμος υπάλληλος της οικείας Περιφέρειας, στις κληρώσεις που διενεργούνται από τις υπόλοιπες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας παρίσταται υπάλληλος της οικείας Περιφέρειας με βαθμό Α' και στις κληρώσεις που διενεργούνται από τους δήμους και τις κοινότητες παρίσταται υπάλληλος της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με βαθμό Α'.

 

Αν δεν εξαντλείται ο αριθμός των προς διάθεση αδειών, οι άδειες που μένουν αδιάθετες χορηγούνται μόνο με την τήρηση της διαδικασίας της παραγράφου αυτής, κατά το επόμενο έτος.

 

Αν ο αριθμός των αιτήσεων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόμου είναι μικρότερος από τον αριθμό των προς διάθεση αδειών, γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις και διενεργείται κλήρωση μόνο για τη συγκεκριμένη θέση που αντιστοιχεί σε κάθε άδεια.

 

Οι δικαιούχοι άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου των περιπτώσεων (α), (γ), (δ) και (ε), εξαιρούνται από τη διαδικασία της κλήρωσης για τον καθορισμό συγκεκριμένης θέσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάτοχος της άδειας. Επίσης, από τη διαδικασία της κλήρωσης για τον καθορισμό συγκεκριμένης θέσης, εξαιρούνται οι κάτοχοι άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου των οποίων η άδεια πρόκειται να ανανεωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 254/2005 (ΦΕΚ 307/Α/2005).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του νόμου 3769/2009 (ΦΕΚ 105/Α/2009), με την παράγραφο 2 του άρθρου 42 του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/2009), με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 καταργήθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014).

 

10. Με απόφαση των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων, ύστερα από γνώμη των φορέων που αναφέρονται στην παράγραφο 7 ή της επιτροπής που προβλέπεται στην παράγραφο 8, κατά περίπτωση, καθορίζονται τα προϊόντα που πωλούνται, ως παραδοσιακά, στις περιφέρειες των οικείων δήμων και κοινοτήτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 καταργήθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014).

 

11. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης, ανανέωσης, ανάκλησης και τροποποίησης των αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, πλανόδιου και στάσιμου, οι προϋποθέσεις αναπλήρωσης των κατόχων των αδειών αυτών από συγγενικά πρόσωπα, άσκησης, από τα πρόσωπα αυτά, εμπορικής δραστηριότητας, η διαδικασία διαπίστωσης της συνδρομής των κριτηρίων στα πρόσωπα των κατηγοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 9 και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 καταργήθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014).

 

12. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης, καθορίζονται οι ειδικοί όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση των αδειών άσκησης δραστηριότητας υπαίθριου εμπορίου με ψυχαγωγικό, καλλιτεχνικό ή εκπαιδευτικό αντικείμενο, οι δικαιούχοι των αδειών αυτών, ο χρόνος ισχύος τους, η αναπλήρωση των κατόχων τους από συγγενικά πρόσωπα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Για τη χωροθέτηση των ανωτέρω δραστηριοτήτων, από τα χαρακτηριστικά και το μέγεθος των οποίων επηρεάζεται η λειτουργία, η φυσιογνωμία και η ταυτότητα της πόλης, απαιτείται σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.