Νόμος 3409/05 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Ρυθμίσεις θεμάτων Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου για την αντικατάσταση και εκκαθάριση ναυτολογίων ελληνικών επιβατηγών πλοίων που εκτελούν περιηγητικούς πλόες - κρουαζιερόπλοιων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την αντικατάσταση ληξιπρόθεσμου ναυτολογίου επιβατηγών πλοίων που εκτελούν περιηγητικούς πλόες και επεκτείνουν τους πλόες αυτούς στο εξωτερικό ή κρουαζιερόπλοιων που εκτελούν πλόες μεταξύ λιμένων εσωτερικού και εξωτερικού ή μόνο εξωτερικού, ολικής χωρητικότητας άνω των 1.500 κόρων, καταβάλλεται ποσό ίσο με τις προϋπολογισθείσες ασφαλιστικές εισφορές νόμιμης σύνθεσης. Οι προϋπολογισθείσες εισφορές γνωστοποιούνται από τη Διεύθυνση Εισφορών και Πόρων του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου στον πλοιοκτήτη εντός μηνός από την ημερομηνία έκδοσης του ναυτολογίου. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και οποτεδήποτε ζητηθεί εξόφληση του ναυτολογίου εντός του χρόνου ισχύος του.

 

2. Κατά την αντικατάσταση και εκκαθάριση του ναυτολογίου ο πλοιοκτήτης καταβάλλει τις τακτικές ασφαλιστικές εισφορές πλην Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, όπως καθορίζονται από τη νομοθεσία περί Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και οι οποίες αναλογούν στη συμμετοχή του και παρακρατεί από τους ναυτικούς και καταβάλλει στο Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου τις αντίστοιχες εισφορές που τους αναλογούν. Ο πλοιοκτήτης υποχρεούται στην τήρηση των παρακάτω προϋποθέσεων:

 

α) Τηρούνται οι απαιτήσεις της οργανικής σύνθεσης πληρώματος του πλοίου ως προς την υποχρέωση ναυτολόγησης ελάχιστου αριθμού Ελλήνων ναυτικών ανά ειδικότητα.

 

β) Ναυτολογείται στο πλοίο επιπλέον της οργανικής συνθέσεως πληρώματος ένας τουλάχιστον σπουδαστής Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (πλοίαρχος ή μηχανικός), εφόσον προσφέρονται, ή η υποχρέωση αυτή, μετά από έγκριση του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, εκπληρώνεται με τη ναυτολόγηση σπουδαστή Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού σε άλλο πλοίο της αυτής διαχειρίσεως, υπό ελληνική ή ξένη σημαία σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις.

 

γ) Υφίσταται έγκριση του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας για τη ναυτολόγηση αλλοδαπών ναυτικών στις θέσεις Ελλήνων ναυτικών που καθορίζονται από την οργανική σύνθεση πληρώματος πλοίου.

 

3. Προκειμένου να εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2, ο πλοιοκτήτης καταθέτει δήλωση στο Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου περί απαρέγκλιτης τήρησης των παραπάνω προϋποθέσεων. Εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2, ο πλοιοκτήτης υποχρεούται να καταβάλει στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο για το χρονικό διάστημα μη εκπλήρωσης αυτών τη δική του τακτική εισφορά, καθώς και την τακτική εισφορά των ναυτικών για το σύνολο της οργανικής σύνθεσης πληρώματος του πλοίου, με βάση την ισχύουσα κάθε φορά οικεία Συλλογική Σύμβαση, περιλαμβανομένων και των ναυτολογημένων αλλοδαπών ναυτικών.

 

4. Από την εφαρμογή της διάταξης αυτής, που ισχύει και για τα ναυτολόγια που αντικαθίστανται ή εξοφλούνται μετά την ισχύ του παρόντος νόμου, σε καμία περίπτωση δεν θίγονται τα ασφαλιστικά δικαιώματα των Ελλήνων ναυτικών από τη θαλάσσια υπηρεσία τους στο πλοίο. Ο πλοιοκτήτης δεν καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, ούτε παρακρατεί τις ασφαλιστικές υπέρ Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου εισφορές που αναλογούν στους ναυτικούς, ενώ η καταβολή των παραπάνω ποσών καλύπτεται συνολικά από τον προϋπολογισμό του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου.

 

5. Για τις ανάγκες της εφαρμογής του παρόντος άρθρου ως τακτικές ασφαλιστικές εισφορές νοούνται οι εισφορές υπέρ Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, Κεφαλαίου Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών, Ταμείων Πρόνοιας, Εστίας Ναυτικών, Ειδικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών, Κεφαλαίου Ναυτικής Εργασίας, Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 

6. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν και για τα πλοία της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού, που είναι νηολογημένα σύμφωνα με το άρθρο 13 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2687/1953 (317/Α/1953), όπως έχει ερμηνευθεί αυθεντικά από το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 2928/1954 (163/Α/1954).

 

7. Απαιτήσεις του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου από πλοία της πρώτης παραγράφου, που προέκυψαν από ναυτολόγια ή φύλλα εκκαθάρισης ναυτολογίου πριν τη δημοσίευση του παρόντος, εξακολουθούν να αναζητούνται. Για όσες απαιτήσεις έχουν ασκηθεί προσφυγές, έως και ένα μήνα από την Έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι την έκδοση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων, δεν εφαρμόζονται ή αναστέλλονται τα επιβληθέντα αναγκαστικά μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 15 του νόμου [Ν] 3569/2007 (122/Α/2007), δεν ασκείται ή αναστέλλεται η σχετική ποινική δίωξη και αναστέλλονται οι συναφείς εκκρεμείς ποινικές δίκες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 24 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του νόμου 3965/2011 (ΦΕΚ 113/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.