Νόμος 3426/05 - Άρθρο 22

Άρθρο 22


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 33 του νόμου 2773/1999 αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{1. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η οποία εκδίδεται μετά από ακρόαση των ενδιαφερομένων, επιβάλλονται σε όσους παραβιάζουν τις διατάξεις του νόμου αυτού ή των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του και των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας που εκδίδονται επί καταγγελιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 5 ή τους όρους των αδειών που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, οι ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:

 

α. Πρόστιμο από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, αν δεν υπάρξει συμμόρφωση σε σύσταση ή προειδοποίηση και κλήση προς συμμόρφωση εντός τακτής προθεσμίας, η οποία είναι δυνατόν να δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

β. Πρόστιμο από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150000) ευρώ έως τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ, σε κάθε άλλη περίπτωση

 

Η επιβολή των προστίμων αυτών δεν αποκλείει την επιβολή, για την ίδια παράβαση, άλλων διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις.

 

Οι αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας που εκδίδονται στις ανωτέρω περιπτώσεις δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της και στον τύπο.

 

Τα πρόστιμα που επιβάλλονται στις περιπτώσεις α' και β' εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα κατώτερα και τα ανώτερα όρια των προστίμων που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο.

 

3. Σε περιπτώσεις συστηματικής και κατ' επανάληψη παραβίασης του νομοθετικού πλαισίου και των όρων, σύμφωνα με τους οποίους χορηγούνται οι προβλεπόμενες από το νόμο αυτόν άδειες, ο Υπουργός Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, μπορεί να ανακαλεί τις άδειες αυτές. Η ανάκληση μπορεί να επιβάλλεται παράλληλα με την επιβολή προστίμου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.