Νόμος 3426/05 - Άρθρο 26

Άρθρο 26


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ύστερα από γνώμη της πλέον αντιπροσωπευτικής ομοσπονδίας εργαζομένων προσωπικού της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θεσπίζεται Κανονισμός Κατάστασης του Προσωπικού της εταιρείας που συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του νόμου 2773/1999, όπως ισχύει και ρυθμίζονται τα θέματα μεταφοράς, ένταξης και ασφάλισης του προσωπικού της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία στον Διαχειριστή, κατά τρόπο που δεν θίγει τα ασφαλιστικά δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 34 του νόμου 2773/1999, τα μισθολογικά δικαιώματα και κάθε άλλο δικαίωμα υπηρεσιακής κατάστασης που προβλέπεται από τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.

 

2. Το προσωπικό της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού που απασχολείται στον Διαχειριστή του Συστήματος, οφείλει εντός έξι (6) μηνών από τη θέσπιση του Κανονισμού Καταστάσεως Προσωπικού που προβλέπεται στην παράγραφο 1 να δηλώσει αν επιθυμεί να μεταφερθεί στον Διαχειριστή. Εάν η απασχόληση αρχίζει μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, η προθεσμία που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη της απασχόλησής του στον Διαχειριστή. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζεται στα προηγούμενα εδάφια, τεκμαίρεται ότι ο εργαζόμενος δεν επιθυμεί τη μεταφορά του στον Διαχειριστή Με κοινή συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού και του Διαχειριστή καθορίζεται ο χρόνος μεταφοράς και ένταξης του προσωπικού που αναφέρεται στα προηγούμενα εδάφια, καθώς και ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στον Διαχειριστή των εργαζομένων που δεν επιθυμούν να μεταφερθούν σε αυτόν.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδίδεται μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, εγκρίνεται Κώδικας Δεοντολογίας ο οποίος καταρτίζεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος. Με τον Κώδικα Δεοντολογίας καθορίζονται οι υποχρεώσεις του προσωπικού και της διοίκησης του Διαχειριστή του Συστήματος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην άδεια διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Συστήματος, προκειμένου να αποφεύγεται κάθε μεροληπτική συμπεριφορά σε σχέση με την πρόσβαση τρίτων στο Σύστημα, τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας και ο τρόπος και τα μέσα παρακολούθησης της τήρησής του Μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, ο Διαχειριστής του Συστήματος υποβάλλει στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έκθεση, στην οποία περιγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας. Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος, κατά τα οριζόμενα στην απόφαση έγκρισης του Κώδικα Δεοντολογίας. Με βάση την έκθεση αυτή, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αξιολογεί, κάθε έτος, το βαθμό ανεξαρτησίας του Διαχειριστή του Συστήματος και μπορεί να προτείνει μέτρα για περαιτέρω διασφάλιση της ανεξαρτησίας του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 3)δ του άρθρου 195 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 197/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.