Νόμος 3426/05 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Λειτουργικός διαχωρισμός δραστηριοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι δραστηριότητες της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού στους τομείς της μεταφοράς, της διανομής και της διαχείρισης των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών εντάσσονται στην οργανωτική δομή της εταιρείας κατά τρόπο που εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό λειτουργικό διαχωρισμό τους Για το σκοπό αυτόν, προκειμένου για τους τομείς της μεταφοράς και της διανομής, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών και προκειμένου για τον τομέα της διαχείρισης των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, εντός προθεσμίας δεκαοκτώ (18) μηνών, από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού οφείλει να προβεί στις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές και να υποβάλει σχετικό υπόμνημα στον Υπουργό Ανάπτυξης και στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, καθορίζονται τυχόν αλλαγές που κρίνονται αναγκαίες για την αποτελεσματική επίτευξη των στόχων του ανωτέρω λειτουργικού διαχωρισμού

 

2. Τα στελέχη της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού που είναι υπεύθυνα για θέματα του διασυνδεδεμένου με το Σύστημα Δικτύου και τα στελέχη που είναι αρμόδια για θέματα του Συστήματος, απαγορεύεται να συμμετέχουν, με οποιονδήποτε τρόπο ή να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ταυτόχρονα, άμεσα ή έμμεσα, με οποιονδήποτε τρόπο, στους τομείς επιχειρήσεων που αφορούν την παραγωγή και την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας Τα στελέχη αυτά δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο Διεύθυνσης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού. Οι επικεφαλής κάθε μονάδας που συνιστάται για τις διαρθρωτικές αλλαγές της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού κατά την παράγραφο 1 ορίζονται με θητεία τριών (3) ετών και συνάπτουν, για το σκοπό αυτόν, ειδική σύμβαση με τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.

 

3. Το προσωπικό της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού που εργάζεται στους τομείς της μεταφοράς, της διανομής και της διαχείρισης των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών υποχρεούται να διαφυλάσσει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών οι οποίες περιέρχονται σε γνώση του, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Οι πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες στους ανωτέρω τομείς, οι οποίες μπορεί να παρέχουν εμπορικά πλεονεκτήματα, διατίθενται σε τρίτους με τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού καταρτίζει, εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, Κανονισμό Πρόσβασης σε Πληροφορίες ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

4. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού μεριμνά για την εξασφάλιση επαρκών και κατάλληλων οικονομικών και ανθρώπινων πόρων για τις οργανωτικές δομές της που συνιστώνται για την απρόσκοπτη εκπλήρωση των υποχρεώσεών της οι οποίες αναφέρονται στους τομείς της μεταφοράς, της διανομής και των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

 

5. Το αργότερο εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στην οργανωτική δομή της εταιρείας που συνιστάται κατά την παράγραφο 1 και είναι αρμόδια για τις δραστηριότητες της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού στον τομέα διανομής, συνιστάται μονάδα διαχείρισης του Δικτύου, στην οποία ανατίθενται οι αρμοδιότητες που καθορίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22Α του νόμου 2773/1999. Με το προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 26 ρυθμίζονται τα θέματα μεταφοράς και ένταξης του προσωπικού που απασχολείται στη μονάδα που συγκροτείται σύμφωνα με την παράγραφο αυτή στην εταιρεία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 του νόμου 2773/1999.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδίδεται, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, εγκρίνεται Κώδικας Δεοντολογίας που καταρτίζεται από τη Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού. Με τον Κώδικα Δεοντολογίας καθορίζονται οι υποχρεώσεις του προσωπικού και της διοίκησης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις άδειες που χορηγούνται σ' αυτήν και τα αναγκαία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζεται αποτελεσματικός λειτουργικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού υποβάλλει στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έκθεση, στην οποία περιγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά με την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας. Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται από τον Διαχειριστή, κατά τα οριζόμενα στην απόφαση έγκρισης του Κώδικα Δεοντολογίας. Με βάση την ανωτέρω έκθεση, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αξιολογεί, κάθε έτος, την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί και μπορεί να προτείνει πρόσθετα μέτρα για την αποτελεσματικότερη διασφάλιση του λειτουργικού διαχωρισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 3)δ του άρθρου 195 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 197/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.