Νόμος 3450/06 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Αποδοχές Μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο βασικός μηνιαίος μισθός των μελών του Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού καθορίζεται με βάση το βασικό μηνιαίο μισθό του Καθηγητή Εφαρμογών, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:

 

α. Καθηγητής 1,36

β. Αναπληρωτής Καθηγητής 1,21

γ. Επίκουρος Καθηγητής 1,11

δ. Καθηγητής Εφαρμογών 1,00

ε. Μέλος Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού 0,94

 

Ο βασικός μηνιαίος μισθός του Καθηγητή Εφαρμογών ορίζεται σε 975 €.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 35 του άρθρου Γ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

2. Πέρα από το βασικό μισθό της προηγούμενης παραγράφου παρέχονται κατά μήνα τα εξής επιδόματα,παροχές και αποζημιώσεις:

 

α. Χρόνου υπηρεσίας, με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 2.α. του άρθρου 36 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003). Ως υπηρεσία για τη χορήγηση του επιδόματος αυτού υπολογίζεται:

 

i) Η επαγγελματική προϋπηρεσία που απαιτείται ως προσόν διορισμού για κάθε θέση.

 

ii) Η πραγματική θαλάσσια υπηρεσία ή η υπηρεσία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου και δεν συμπίπτει με την προϋπηρεσία του προηγούμενου εδαφίου.

 

β. Διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης εντός των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, οριζόμενο, ως ακολούθως:

 

i) Καθηγητής 383 ευρώ

ii) Αναπληρωτής Καθηγητής 350 ευρώ

iii) Επίκουρος Καθηγητής 278 ευρώ

iv) Καθηγητής Εφαρμογών 192 ευρώ

ν) Μέλος Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού 85 ευρώ

 

Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται στους δικαιούχους και κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους άδειας.

 

γ. Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια, οριζόμενη ως ακολούθως:

 

i) Καθηγητής 218 ευρώ

ii) Αναπληρωτής Καθηγητής 180 ευρώ

iii) Επίκουρος Καθηγητής 125 ευρώ

iv) Καθηγητής Εφαρμογών 107 ευρώ

ν) Μέλος Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού 64 ευρώ

 

δ. Ειδικό επίδομα ναυτικής εκπαίδευσης και μεταπτυχιακής έρευνας, για μέλη που έχουν τακτικές θέσεις.

 

α)α. Για τους κατέχοντες μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών:

 

i) Καθηγητής 200 ευρώ

ii) Αναπληρωτής Καθηγητής 181 ευρώ

iii) Επίκουρος Καθηγητής 156 ευρώ

iv) Καθηγητής Εφαρμογών 104 ευρώ

 

β)β. Για τους μη κατέχοντες μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών:

 

i) Επίκουρος Καθηγητής 100 ευρώ

ii) Καθηγητής Εφαρμογών 73 ευρώ

 

ε. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 3205/2003.

 

στ. Έξοδα παράστασης στους Διευθυντές Σχολών και Αναπληρωτές Διευθυντών Σχολών οριζόμενα, κατά μήνα, ως ακολούθως:

 

i) Διευθυντές Σχολών 128 ευρώ

ii) Αναπληρωτές Διευθυντών Σχολών εφόσον στη Σχολή λειτουργούν τουλάχιστον πέντε τμήματα 62 ευρώ.

 

ζ. Εορτών και αδείας, χορηγούμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου [Ν] 3205/2003.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 35 του άρθρου Γ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

3. Τα ποσά των περιπτώσεων i των στοιχείων β', γ' και δ' της προηγούμενης παραγράφου προσαυξάνονται κατά 40 € με τη συμπλήρωση είκοσι πέντε ετών υπηρεσίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 35 του άρθρου Γ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

4. Στα μέλη Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού χορηγείται, επίσης, επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου Α.1 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 3205/2003.

 

5. Πέραν των παροχών και αποζημιώσεων του άρθρου αυτού δεν δικαιολογείται, από την έναρξη της ισχύος του παρόντος και εφεξής, η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών, με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή για τα μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.

 

6. Οι αποδοχές και τα επιδόματα περικόπτονται κατά τις ημέρες της συλλογικής ή ατομικής αποχής από τα καθήκοντά τους (διδακτικά ή εξεταστικά).

 

7. Τα επιδόματα των στοιχείων β', γ' και δ' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου καταβάλλονται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι προβαίνουν στις ενέργειες και ασκούν τις δραστηριότητες που προβλέπονται για τη χορήγησή τους. Εξαιρούνται τα μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού που αποσπώνται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

 

8. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την εκτός υπηρεσίας απασχόληση μελών του Εκπαιδευτικού Προσωπικού, αμειβόμενη ή όχι, σε εφαρμογές του επαγγελματικού τους κλάδου, συναφείς με τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα.

 

9. Θέματα που τυχόν ανακύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομίας και Οικονομικών.

 

10. Σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του άρθρου αυτού προκύπτουν συνολικές μηνιαίες αποδοχές μικρότερες από αυτές που λαμβάνουν οι δικαιούχοι πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, η τυχόν διαφορά διατηρείται ως προσωπική μέχρι την κάλυψή της από οποιαδήποτε αύξηση των νέων αποδοχών. Για τον υπολογισμό της τυχόν προσωπικής διαφοράς δεν λαμβάνονται υπόψη τα ποσά της οικογενειακής παροχής.

 

11. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, οι διατάξεις του άρθρου 52 του νόμου [Ν] 3205/2003 παύουν να ισχύουν, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.