Νόμος 3470/06 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Ρυθμίσεις για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου που προ βλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα τελών χαρτοσήμου και ειδικών νόμων οι συμβάσεις δανείων που χορηγούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, οι απορρέοντες από αυτές τόκοι, καθώς και τα παρεπόμενα των αρχικών συμβάσεων σύμφωνα.

 

2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τις πάσης φύσεως συναλλαγές με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

 

3. Επιτρέπεται η εξόφληση των τίτλων πληρωμής του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων χωρίς την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών νομιμοποίησης του δικαιούχου, εφόσον το αποδοτέο ποσό πρόκειται, με αίτηση του δικαιούχου, να μεταφερθεί σε πίστωση λογαριασμού του που τηρείται σε Τράπεζα που μετέχει στο Γραφείο Συμψηφισμού της Τράπεζας της Ελλάδος.

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, καθώς και η διαδικασία πληρωμών με τραπεζική μεταφορά.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.