Νόμος 3470/06 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Ρυθμίσεις για το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι περιπτώσεις β', γ' και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α/1997) αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{β. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Γ' τάξεως χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στα μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος, στους πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και στους πτυχιούχους των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που ασκούν επί τετραετία από τη λήψη του πτυχίου τους το επάγγελμα του Λογιστή.

 

γ. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Β' τάξεως χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στα μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος μετά από διετή άσκηση του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Γ' τάξεως, στους πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων μετά από τετραετή άσκηση του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Γ' τάξεως και στους πτυχιούχους των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων μετά από τριετή άσκηση του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Γ' τάξεως.

 

δ. Άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Α' τάξεως χορηγείται στα μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος και ασκούν επί τριετία το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού Β' τάξεως και στους πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που ασκούν επί τετραετία το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού Β' τάξεως.}

 

2. Μετά την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 2515/1997 προστίθεται περίπτωση ε' ως εξής:

 

{ε. Για τους κατόχους αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου στη Λογιστική Ελεγκτική, Εσωτερικό Έλεγχο, Κοστολόγηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, ο απαιτούμενος χρόνος άσκησης του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού για την απόκτηση άδειας ανώτερης τάξης μειώνεται για χρόνο ίσο προς τη διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου.}

 

3. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 2515/1997 αναριθμείται σε στ' και αντικαθίσταται ως εξής:

 

{στ. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος ανωτέρας τάξεως πέραν των ετών υπηρεσίας θα αποκτάται μετά από πιστοποίηση παρακολούθησης επιμορφωτικών σεμιναρίων σε λογιστικά και φορολογικά θέματα και αξιολόγησης των υποψηφίων κατά τη διάρκεια παρακολούθησης αυτών.

 

Τα επιμορφωτικά σεμινάρια θα διενεργούνται τουλάχιστον μία φορά κάθε έτος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ή από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης των Μελών του, που θα χορηγούν και το σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης και αξιολόγησης.

 

Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τη διενέργεια των επιμορφωτικών σεμιναρίων βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.}

 

4. Η περίπτωση στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 2515/1997 αναριθμείται σε ζ'.

 

5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 340/1998 (ΦΕΚ 228/Α/1998) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Στην περίπτωση αίτησης για τη χορήγηση άδειας ανωτέρας τάξεως, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο επικυρωμένο αντίγραφο του προβλεπόμενου από την περίπτωση στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 2515/1997, όπως ισχύει, πιστοποιητικού παρακολούθησης επιμορφωτικών σεμιναρίων και αξιολόγησης του υποψηφίου.}

 

6. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 340/1998 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 

{Η εν λόγω άδεια είναι σε ισχύ εφόσον έχει ανανεωθεί το δελτίο επαγγελματικής ταυτότητας κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.}

 

7. Στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 340/1998, αντί των φράσεων επιτυχή εξέταση στα μαθήματα της ενότητας Α' του άρθρου 10 του παρόντος, επιτυχή εξέταση στα μαθήματα της ενότητας Β' του άρθρου 10 του παρόντος, επιτυχή εξέταση στα μαθήματα της ενότητας Γ' του άρθρου 10 του παρόντος αντίστοιχα, τίθεται η φράση:

 

{παρακολούθηση των προβλεπόμενων στην περίπτωση στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 2515/1997, όπως ισχύει, επιμορφωτικών σεμιναρίων και αξιολόγηση κατά τη διάρκεια παρακολούθησης αυτών.}

 

8. Το άρθρο 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 340/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 6: Επιμορφωτικά Σεμινάρια

 

Τα επιμορφωτικά σεμινάρια διενεργούνται τουλάχιστον μία φορά κάθε έτος με απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, η οποία ορίζει τους εισηγητές, το ύψος της αποζημίωσής τους, τη θεματολογία των σεμιναρίων, τον τρόπο αξιολόγησης των υποψηφίων, την ημέρα έναρξης των σεμιναρίων, τη διάρκειά τους, τον τόπο διεξαγωγής τους, την προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, τα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύεται σε 2 ημερήσιες πολιτικές και μία (1) ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας και τοιχοκολλείται στην Κεντρική Υπηρεσία και στα κατά τόπους γραφεία των εδρών των Π.Τ. του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

 

Η τελευταία δημοσίευση γίνεται τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία έναρξης των σεμιναρίων.}

 

9. Το άρθρο 8 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 340/1998 αναριθμείται σε άρθρο 7 και αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 7: Υποβολή αιτήσεων

 

Οι ενδιαφερόμενοι να μετάσχουν στα επιμορφωτικά σεμινάρια υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος δεκαπέντε (15) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την έναρξη των σεμιναρίων. Στην αίτηση επισυνάπτονται: α) αντίγραφο της άδειας την οποία κατέχουν, β) τα σχετικά έγγραφα, όπως στο άρθρο 20 του παρόντος ορίζεται, με τα οποία αποδεικνύεται η άσκηση του επαγγέλματος και γ) εξουσιοδότηση προς το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος για την υπ' αυτού αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής χρήσης περί μη καταδίκης επί των αναφερομένων στο άρθρο 19 του παρόντος αδικημάτων.}

 

10. Το άρθρο 9 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 340/1998 αναριθμείται σε άρθρο 8 και αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 8: Επιτροπή Σεμιναρίων

 

1. Με απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος ορίζεται τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, τα οποία είναι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού Α' τάξεως. Γραμματείς της Επιτροπής ορίζονται δύο μόνιμοι υπάλληλοι του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

 

2. Η Επιτροπή των σεμιναρίων συνέρχεται μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας του προηγούμενου άρθρου και αφού ελέγξει τις αιτήσεις συμμετοχής και τα δικαιολογητικά καταρτίζει πίνακα, στον οποίο καταχωρούνται με αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι που έχουν τις προϋποθέσεις να μετάσχουν στα επιμορφωτικά σεμινάρια. Οι υπόλοιποι αποκλείονται με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής. Ο παραπάνω πίνακας, καθώς και ο πίνακας των αποκλειομένων από τα επιμορφωτικά σεμινάρια, τοιχοκολλείται στην Κεντρική Υπηρεσία και στα κατά τόπους γραφεία των εδρών των Περιφερειακών Τμημάτων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

 

3. Οι εισηγητές των σεμιναρίων υποβάλλουν στην Επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου τις αξιολογήσεις των συμμετασχόντων προκειμένου αυτή να καταρτίσει πίνακα παρακολούθησης και αξιολόγησης.

 

4. Στα μέλη της Επιτροπής σεμιναρίων και στους Γραμματείς χορηγείται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μετά από γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.}

 

11. Τα άρθρα 7, 10, 11, 12 και 13 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 340/1998 καταργούνται και τα άρθρα 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 και 21 αναριθμούνται σε 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 και 16 αντίστοιχα.

 

12. Η παράγραφος 8 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 1100/1980 (ΦΕΚ 295/Α/1980), όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 1479/1984 (ΦΕΚ 145/Α/1984), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Τα μέλη της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, εφόσον είναι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετήθηκε με το νόμο [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982), δικαιούνται άδειας απουσίας από την υπηρεσία τους χωρίς περικοπή αποδοχών, μέχρι έξι (6) ημέρες το μήνα, για να εκπληρώσουν τα καθήκοντα που απορρέουν από την ιδιότητά τους.

 

Ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, εφόσον είναι υπάλληλος του δημόσιου τομέα, πλην των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, δύναται να πάρει άδεια απουσίας από την υπηρεσία του για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία του ή κατόπιν δηλώσεώς του να παραμείνει στην υπηρεσία του ασκώντας παράλληλα τα καθήκοντά του. Σε κάθε περίπτωση, διατηρεί όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την υπαλληλική του ιδιότητα, εκτός από το δικαίωμα να λαμβάνει μισθό από την υπηρεσία του.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.