Νόμος 3491/06 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Χρηματοδότηση εταίρων για δράσεις μεταναστευτικής πολιτικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης όταν, στο πλαίσιο σχετικών συμβάσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμμετέχει σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με εταίρους Υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία, το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (αποστολή Αλβανίας) και λοιπούς Οργανισμούς, μπορεί να μεταφέρει πιστώσεις ή να επιχορηγεί τους ανωτέρω εταίρους, από τον προϋπολογισμό εξόδων του, για την εφαρμογή δράσεων της μεταναστευτικής πολιτικής. Ειδικότερα, η επιχορήγηση θα καταβάλλεται στους προαναφερόμενους εταίρους τόσο για την αντιμετώπιση των δαπανών που προέρχονται από την εφαρμογή σχετικών δράσεων μεταναστευτικής πολιτικής, όσο και σε εκτέλεση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει το Υπουργείο με το Μνημόνιο του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (αποστολή Αλβανίας).

 

2. Η μεταφορά ή επιχορήγηση προέρχεται από πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου από μεταφορά από το συσταθέντα για το σκοπό αυτόν Ειδικό Λογαριασμό, συμπεριλαμβανομένων,ιδίως, χρηματοδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Η εκκαθάριση και καταβολή των κάθε είδους αμοιβών στους υπαλλήλους των εταίρων που είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή των δράσεων της προηγούμενης παραγράφου γίνεται από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία, στην επιχορήγηση της οποίας εντάσσονται και τα ανωτέρω κονδύλια. Η διάθεση της επιχορήγησης από οποιονδήποτε εταίρο για σκοπό διαφορετικό από εκείνο για τον οποίο δόθηκε δεν είναι επιτρεπτή.

 

3. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της επιχορήγησης, ο σκοπός της, όπως, επίσης, και ο τρόπος καταβολής των δαπανών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.