Νόμος 3492/06 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Αρμοδιότητες Ελεγκτικών Οργάνων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στους Δημοσιονομικούς Ελεγκτές ανήκουν οι παρακάτω αρμοδιότητες:

 

α) ο έλεγχος επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των φορέων,

 

β) ο έλεγχος ή ο συμπληρωματικός έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών, της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των πόρων και της ορθής είσπραξης και εμφάνισης των εσόδων των φορέων, καθώς και της διαχείρισης της περιουσίας τους, για τον εντοπισμό και την αποτροπή φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς,

 

γ) ο έλεγχος των εκκαθαριστών για την ορθή απεικόνιση των αποδοχών των υπαλλήλων των φορέων, καθώς και την ακρίβεια του ύψους των επί μέρους ποσών που λαμβάνουν με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις,

 

δ) η αξιολόγηση του προγραμματισμού, σχεδιασμού και εκτέλεσης των έργων του φορέα,

 

ε) η εξακρίβωση της τήρησης των οικείων διαχειριστικών κανόνων και διαδικασιών και της ορθής λογιστικής απεικόνισης της οικονομικής κατάστασης και διαχείρισης του φορέα,

 

στ) η αξιολόγηση της επίδοσης του ελεγχόμενου φορέα με βάση την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,

 

ζ) ο έκτακτος έλεγχος ή ο συμπληρωματικός έλεγχος της διαχείρισης παγίων προκαταβολών, καθώς και των δημοσίων υπολόγων (άρθρο 54 του νόμου 2362/1995) και δημοσίων διαχειρίσεων,

 

η) η άσκηση επιτόπιων ελέγχων στην έδρα του ελεγχόμενου φορέα ή στους χώρους εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου του έργου του, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014).

 

2. Οι Δημοσιονομικοί Ελεγκτές:

 

α) Δύναται να θέτουν προσωρινά εκτός διαχείρισης, με αιτιολογημένη απόφαση, οποιονδήποτε δημόσιο υπόλογο, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του νόμου 2362/1995, στις περιπτώσεις που:

 

α)α) αρνείται να εμφανίσει όλα τα βιβλία και στοιχεία της υπηρεσίας του, να εκθέσει ή να καταμετρήσει ενώπιόν τους όλα τα χρήματα, ένσημα, υλικό ή άλλους τίτλους που βρίσκονται στη διαχείρισή του, να δώσει όλες τις ζητούμενες πληροφορίες και να υπογράψει τα πρωτόκολλα και λοιπά έγγραφα του διενεργούμενου ελέγχου. Στις περιπτώσεις αυτές τα παραπάνω πρωτόκολλα και έγγραφα υπογράφονται από τον προσωρινό αναπληρωτή του δημοσίου υπολόγου και από έναν μάρτυρα,

 

β)β) κινδυνεύει το συμφέρον του Δημοσίου από τις πράξεις του υπολόγου,

 

γ)γ) διαπιστωθούν αταξίες, που δημιουργούν υπόνοια κατάχρησης,

 

δ)δ) εμποδίζουν την απρόσκοπτη διενέργεια του ελέγχου.

 

β) Ορίζουν αναπληρωτή του δημοσίου υπολόγου, που τίθεται εκτός διαχείρισης.

 

γ) Λαμβάνουν κάθε μέτρο εξασφάλισης των δημόσιων χρημάτων, τίτλων, υλικού και εγγράφων.

 

δ) Δύναται, εφόσον είναι αναγκαίο για τη διενέργεια του ελέγχου, να εντέλλονται την αναστολή των αδειών απουσίας ή τη διακοπή τους, εφόσον έχει αρχίσει η χρήση τους, των υπαλλήλων του ελεγχόμενου φορέα.

 

ε) Δύναται, εάν πληροφορηθούν ή αντιληφθούν ή έχουν βάσιμες υπόνοιες, ότι υφίσταται κίνδυνος των οικονομικών συμφερόντων του ελεγχόμενου φορέα, από ενέργειες ή παραλείψεις των οργάνων διοίκησης ή των υπαλλήλων του, για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην εντολή ελέγχου που τους έχει δοθεί, να λαμβάνουν αυτεπαγγέλτως κάθε αναγκαίο προσωρινό μέτρο, αναφέροντάς το αμέσως στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, ο οποίος εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή του είτε νομιμοποιεί με απόφασή του τα ληφθέντα μέτρα είτε αίρει τη λήψη τους.

 

3. Σε περίπτωση που οι Δημοσιονομικοί Ελεγκτές διαπιστώσουν πράξεις που μπορούν να επισύρουν ποινική ευθύνη ή κρίνουν ότι απαιτείται διαδικασία Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης διαβιβάζουν τις σχετικές πληροφορίες στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης για τα περαιτέρω.

 

4. Εάν οι Δημοσιονομικοί Ελεγκτές κατά την άσκηση του ελεγκτικού τους έργου έχουν σοβαρές ενδείξεις για διάπραξη φορολογικών παραβάσεων, υποχρεούνται να αναγγείλουν αμέσως τις διαπιστώσεις τους στην Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ή στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και να αποστείλουν τα αποδεικτικά στοιχεία που κατά την άποψή τους συγκροτούν τις φορολογικές αυτές παραβάσεις, ζητώντας παράλληλα την άμεση διεξαγωγή ελέγχου.

 

5. Τα ελεγκτικά όργανα διαθέτουν ειδική υπηρεσιακή ταυτότητα, η επίδειξη της οποίας, μαζί με την επίδειξη σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, αρκεί για την έναρξη διενέργειας ελέγχου.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ορίζεται ειδικότερα το περιεχόμενο των ελέγχων και ο τρόπος άσκησης αυτών. Με όμοια απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να ανατίθενται στους Δημοσιονομικούς Ελεγκτές και άλλες αρμοδιότητες.

 

7. Σε περίπτωση που οι Δημοσιονομικοί Ελεγκτές και τα λοιπά ελεγκτικά όργανα κατά την άσκηση του ελεγκτικού τους έργου διαπράξουν οποιοδήποτε πειθαρχικό αδίκημα ή υπάρξουν σε βάρος τους καταγγελίες, βάσιμες πληροφορίες για δωροδοκίες, δωροληψίες, απάτες ή παράνομες πράξεις, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών δίνει εντολή στην Οικονομική Επιθεώρηση για διενέργεια έρευνας, το πόρισμα της οποίας διαβιβάζεται στη Δ4 Προσωπικού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για κάθε περαιτέρω νόμιμη ενέργεια.

 

8. (α) Το εν γένει προσωπικό των Διευθύνσεων Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ) δεν εξετάζονται, δεν διώκονται και δεν ενάγονται για τα διαλαμβανόμενα σε έκθεση ελέγχου που συνέταξαν ή συνυπέγραψαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Εξαιρούνται των ανωτέρω η περίπτωση δόλου, η παραβίαση του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και η παράβαση του καθήκοντος εχεμύθειας των ελεγκτικών οργάνων.

 

(β) Το εν γένει προσωπικό των Διευθύνσεων Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ), εφόσον εξετάζονται ή διώκονται ή ενάγονται για αποδιδόμενες σε αυτούς πράξεις ή παραλείψεις, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ενώπιον των ποινικών ή πολιτικών δικαστηρίων, μπορούν να παρίστανται και να εκπροσωπούνται από μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατόπιν εγγράφου αιτήματος του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, στο οποίο βεβαιώνεται ότι ο διωκόμενος ή εναγόμενος ενήργησε προς το δημόσιο συμφέρον.

 

(γ) Τα μέλη της Επιτροπής Συντονισμού Ελέγχων (ΕΣΕΛ) και το εν γένει προσωπικό των Διευθύνσεων Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων δεν υπέχουν προσωπικώς αστική ευθύνη έναντι οποιουδήποτε για πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την άσκηση των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους, εκτός εάν ενήργησαν με δόλο. Η διάταξη αυτή δεν απαλλάσσει τους ανωτέρω από τυχόν ευθύνη τους έναντι του Ελληνικού Δημοσίου για παράβαση καθήκοντος και, εν γένει, για πράξεις ή παραλείψεις από βαρεία αμέλεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 177 του νόμου [Ν] 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.