Νόμος 3518/06 - Άρθρο 47

Άρθρο 47: Ρυθμίσεις Αυτοαπασχολουμένων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όπου στην ισχύουσα νομοθεσία των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας προβλέπονται αυξήσεις σύμφωνα με το ποσοστό αύξησης των συντάξεων του Δημοσίου, από της δημοσίευσης του παρόντος και εφεξής νοείται το ποσοστό αύξησης των συντάξεων που ορίζεται σύμφωνα με την εισοδηματική πολιτική που διαμορφώνεται κάθε φορά από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και αφορά τους ασφαλιστικούς φορείς του άρθρου 66 εδάφιο 1 του νόμου [Ν] 2084/1992, όπως ισχύει, σε περίπτωση δε κλιμάκωσης των αυξήσεων το ποσοστό αύξησης του πρώτου τμήματος σύνταξης.

 

2. Όπου από τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου [Ν] 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α/1992) προβλέπεται συνταξιοδότηση λόγω γήρατος με μειωμένο όριο ηλικίας των από 01-01-1993 και μετά ασφαλισμένων των φορέων κύριας ασφάλισης ελευθέρων επαγγελματιών και ανεξάρτητα απασχολουμένων το ποσοστό μείωσης για τις χορηγούμενες εφεξής συντάξεις διαμορφώνεται σε 1/267 για κάθε μήνα που λείπει από το πλήρες όριο ηλικίας συνταξιοδότησης και μέχρι 60 μήνες κατά περίπτωση.

 

3. Η παράγραφος 11 του άρθρου 7 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως ακολούθως:

 

{11. Οι απασχολούμενοι στην αγροτική οικονομία ασφαλισμένοι στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, που έχουν ενταχθεί στα επενδυτικά προγράμματα για την αγροτική ανάπτυξη (όπως αγροτουρισμός, αγροβιοτεχνία) στο πλαίσιο Κανονισμών Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρηματοδοτούνται για το σκοπό αυτόν, εξαιρούνται από την ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών για όσο χρόνο διαρκεί η υποχρεωτική παραμονή τους στο πρόγραμμα και συνεχίζουν να ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων κατατασσόμενοι τουλάχιστον στην 5η ασφαλιστική κατηγορία του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2458/1997 (ΦΕΚ 15/Α/1997), όπως ισχύει.

 

Μετά τη λήξη της ως άνω υποχρεωτικής παραμονής, η ασφαλιστική τους περίπτωση επανεξετάζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.}

 

4. Τα μέλη των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης, που διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 2716/1999, εξαιρούνται για την ιδιότητα τους αυτή από την υποχρεωτική ασφάλιση στους φορείς κύριας ασφάλισης αυτοαπασχολουμένων ή τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, από την ημερομηνία εφαρμογής των διατάξεων του ανωτέρω νόμου μέχρι και την 31-12-2008, εφόσον ασφαλίζονται ή λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο.

 

5. Στο άρθρο 48 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 669/1981, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1275/1982 και αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 15 και 16 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 425/1983, το άρθρο 8 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 17/1985 και το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 53/1991, προστίθεται παράγραφος με αριθμό 4 ως ακολούθως:

 

{4. Κατ' εξαίρεση, εφόσον ο συνταξιούχος είναι ιδιοκτήτης, χρησιούχος ή εκμεταλλευτής εξ ολοκλήρου σε επιβατικό αυτοκίνητο Δημόσιας Χρήσης ή λεωφορείο Δημόσιας Χρήσης ή φορτηγό αυτοκίνητο Δημόσιας Χρήσης ή ποσοστό σε περισσότερα αυτοκίνητα της ίδιας κατηγορίας που στο σύνολο τους δεν ξεπερνούν το όριο αυτό και παράλληλα είναι μέτοχος Κοινού Ταμείου Εισπράξεως Λεωφορείων, οι μετοχές ή τα ποσοστά κυριότητας που αντιπροσωπεύουν λεωφορεία της Κοινού Ταμείου Εισπράξεως Λεωφορείων Ανώνυμη Εταιρεία δεν προσμετρώνται στα ανωτέρω ποσοστά ιδιοκτησίας τους για την αναστολή της σύνταξης.}

 

6. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4104/1960 (ΦΕΚ 147/Α/1960) όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 4476/1965 (ΦΕΚ 103/Α/1965) και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 18 του νόμου [Ν] 1654/1986, καθώς και οι διατάξεις του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 226/1973 (ΦΕΚ 66/Α/1973) έχουν ανάλογη εφαρμογή και στους ασφαλιστικούς οργανισμούς ελευθέρων επαγγελματιών, ανεξάρτητα απασχολουμένων, καθώς και στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.