Νόμος 3518/06 - Άρθρο 65

Άρθρο 65: Ρυθμίσεις θεμάτων Ολυμπιακού Χωριού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η χρεούμενη αξία των παραχωρούμενων κατοικιών του Ολυμπιακού Χωριού στους οικιστές που κληρώθηκαν στη γενική και ειδική κλήρωση καθορίζεται, ανά τετραγωνικό μέτρο, ως άθροισμα των κατωτέρω τιμών:

 

α) Του μέσου κόστους κατασκευής των κτιρίων κατοικιών ολόκληρου του Ολυμπιακού Χωριού, μετά την πλήρη αποπεράτωση τους, όπως προκύπτει από τον τελευταίο λογαριασμό που συντάχθηκε για το έργο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της οριστικής παραχώρησης ημερολογιακού έτους.

 

Για τον υπολογισμό του μέσου κόστους κατασκευής κάθε παραχωρούμενης κατοικίας, στην προσμετρούμενη επιφάνεια της προστίθεται και το 20% της επιφάνειας των παραχωρούμενων αποθηκών και στεγασμένων χώρων στάθμευσης.

 

Το κόστος κατασκευής των κατοικιών του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας στο Ολυμπιακό Χωριό δεν προστίθεται για τον υπολογισμό του μέσου όρου κατασκευής των κτιρίων κατοικιών των έργων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας σε όλη την Επικράτεια.

 

β) Της αντικειμενικής αξίας του οικοπέδου, η οποία ίσχυε κατά το χρόνο κήρυξης της απαλλοτρίωσης, η οποία υπολογίζεται μόνο στο εμβαδόν των οικοδομικών τετραγώνων κατοικίας και για κάθε κατοικία υπολογίζεται το αναλογούν σε αυτήν οικόπεδο, σύμφωνα με την έννοια του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 163/1967, όπως ισχύει.

 

2. Για τη χρέωση της αξίας των κατοικιών του Ολυμπιακού Χωριού δεν προστίθεται το κόστος κατασκευής των έργων υποδομής, ήτοι εξωτερικών δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, καθώς και διαμόρφωσης το περιβάλλοντος χώρου του Ολυμπιακού Χωριού.

 

3. Το τίμημα ανά τετραγωνικό μέτρο κατοικίας που προκύπτει από το πιο πάνω άθροισμα, είναι δυνατόν να μειωθεί με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, αφού ληφθούν υπόψη:

 

α) οι οικονομικές δυνατότητες των δικαιούχων, στο σύνολο τους,

β) το όφελος ή το αναμενόμενο όφελος από την εκμετάλλευση της Διεθνούς ζώνης ή και των λοιπών ελεύθερων χώρων του Ολυμπιακού Χωριού,

γ) η συμμετοχή του ελληνικού Δημοσίου στην κατασκευή των κατοικιών του Ολυμπιακού Χωριού, μέσω της ένταξης του στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,

δ) η δαπάνη αποκατάστασης φθορών και ζημιών των κατοικιών εκ της χρήσεως του Ολυμπιακού Χωριού κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων, η δαπάνη συντήρησης και λειτουργίας αυτών, καθώς και οι αξιώσεις του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας για την αποκατάσταση των δαπανών αυτών και

ε) η υπερβάλλουσα δαπάνη για την κατασκευή των κατοικιών του Ολυμπιακού Χωριού σε συνδυασμό και με τη βελτιωμένη ποιότητα κατασκευής τους σε σχέση με άλλες κατοικίες του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

 

Η διαφορά κόστους που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων βαρύνει τον προϋπολογισμό του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που εκδίδεται έπειτα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις καθορισμού της χρεούμενης αξίας των παραχωρούμενων κατοικιών του Ολυμπιακού Χωριού, η διαδικασία και η μέθοδος υπολογισμού της και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα και αναγκαία λεπτομέρεια.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.